Na ministerstve zdravotníctva sa včera popoludní uskutočnilo úvodné stretnutie podpredsedov Jednoty dôchodcov na Slovensku, Valérie Pokornej, Alojza Luknára a Michala Borša s vedením rezortu zdravotníctva v zložení: štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská, poverený generálny riaditeľ sekcie zdravia Peter Čvapek, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Polák a ďalší predstavitelia.

Stretnutie bolo obsahovo zamerané na témy, ktoré najviac zaujímajú nielen členov Jednoty, ale všetkých dôchodcov v SR, a to aj v súvislosti so zaslanou petíciou Národnej rade SR.  V nej okrem iného žiadajú zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty v kúpeľoch z 50 na 100 €, ako aj schválenie nulových doplatkov za lieky pre každého seniora, a to na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká.  Zástupcovia dôchodcov sa tiež zaujímali o Plán obnovy a odolnosti SR  - najmä o jeho možnostiach v zlepšení situácie v domácej starostlivosti o chorých ľudí, ako aj v téme duševného zdravia.

Valéria Pokorná, podpredsedníčka JDS, členka predsedníctva „Sme radi, že sa toto stretnutie uskutočnilo. Okrem poskytnutia dôležitých informácií  sme boli tiež uistení, že takéto stretnutia budú prebiehať pravidelne, pretože je obojstranný záujem o riešenie problémov seniorov v rámci zdravotnej starostlivosti.“
 
Predstavitelia rezortu podrobne vysvetlili činnosti ministerstva v diskutovaných témach; napríklad, konkrétne prínosy novely zákona 363/2011 zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta 2022.  Rezort zdravotníctva presadil liekovú reformu práve preto, aby sa slovenskí pacienti ľahšie dostali k moderným inovatívnym liekom a dostali sa k možnostiam liečby, ktoré majú k dispozícii pacienti v ostatných európskych krajinách. Novelou zákona sa podarilo upraviť tzv. prahovú hodnotu, ktorú musí liek spĺňať, aby bol vyhodnotený ako nákladovo efektívny. Novela zavádza zmeny v podmienkach úhrad nielen pre inovatívne lieky, ale aj pre ďalšie dve kategórie, a to pre lieky na závažné ochorenia a pre lieky na ojedinelé ochorenia. Pre každú z týchto skupín sa zvyšuje prahová hodnota, čo opätovne zvýši dostupnosť liečby pre slovenských pacientov. 
 
Zlepšenie starostlivosti  o chorých ľudí vo vyššom veku očakáva rezort zdravotníctva a celá verejnosť aj od schválenej novely zákona č.576 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení, ktorá okrem  zavedenia „poriadku“ v príslušných pojmoch, doplnila, napríklad, činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.  Výrazný posun vpred by mal zabezpečiť aj Plán obnovy a odolnosti SR, v ktorom sú vyčlenené finančné prostriedky na Rozšírenie a obnovu kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti s čoskoro zverejnenými výzvami:  Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pričom sa počíta so zriadením nových 11 ADOS a opätovným vybavením 80 existujúcich ADOS, ako aj výzvou týkajúcou sa vytvorenia lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok -  vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti. Plán obnovy a odolnosti poskytne financie aj  na rozšírenie a obnovu kapacít paliatívnej starostlivosti v rámci výzvy: Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (270 lôžok), ako aj výzvy: Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - materiálno-technická podpora 26 mobilných hospicov.
 
Zástupcov  Jednoty dôchodcov na Slovensku zaujímala aj problematika duševného zdravia – boli ubezpečení, že aj v tomto smere chce ministerstvo zabezpečiť zásadný posun v rámci investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR vo forme humánnej,  modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie vybudovaním psychosociálnych centier, doplnením siete psychiatrických stacionárov, vybudovaním špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra či rekonštrukciou stoviek lôžok v ústavných psychiatrických zariadeniach.
 
Lenka Dunajová Družkovská, štátna tajomníčka MZ SR, zdôraznila pri svojich záverečných slovách potrebu  vzájomnej  výmeny dôležitých informácií medzi hosťami a zástupcami rezortu a poďakovala sa Jednote dôchodcov na Slovensku za ich aktívny, konštruktívny prístup k témam či požiadavkám, ktoré ich „bolia“, ako aj za výraznú pomoc v šírení  a sprostredkovaní informácií o potrebe očkovania proti COVID-19 ako jedinej účinnej ochrany pred ťažkým priebehom tohto ochorenia práve medzi rizikovými občanmi. Zároveň hostí ubezpečila, že rezort zdravotníctva vykoná všetky potrebné kroky, aby zdravotná starostlivosť, a to zvlášť u starších a chorých ľudí, nielenže nebola ohrozená, ale naopak, aby sa v dohľadnom čase výrazne zlepšila.