​Zámerom pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v dňoch 8. - 10. januára 2019 v Humennom, bola podpora poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v procese implementácie novoschválených štandardov pre odbor ošetrovateľstvo, „Komisiou MZ SR pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických a terapeutických postupov“ a podpisom ministerky zdravotníctva, od 1. januára 2019. Účastníci stretnutia sa oboznámili s tvorbou štandardných diagnostických a terapeutických postupov, zámermi predmetnej aktivity, jej potrebou implementácie do vnútorných systémov riadenia kvality organizácií, benefitmi, ako aj limitmi a metodikou NQRM – meranie efektu používania štandardov v praxi. Súčasťou stretnutia bolo aj prezentovanie konkrétnych skúseností zamestnancov DOS a ZSS Slnečný dom Humenné s implementáciou štandardov a TQM. Na záver stretnutia sa uskutočnil workshop, diskusia, kumulácia podnetov pre podporu efektívnej implementácie.
 
Prínosom pracovného stretnutia bola informovanosť subjektov participujúcich na procese implementácie ošetrovateľských štandardov do praxe o metodike, validite iniciujúcej pilotnej fázy, ktorá sa bude realizovať minimálne prvý polrok 2019 vo vybraných zdravotných a sociálnych zariadeniach na Slovensku.
 
Účastníci stretnutia sa oboznámili s tvorbou ŠDTP
Účastníci stretnutia sa oboznámili s tvorbou ŠDTP