č. Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál plan-obnovy-ados-obnova-kompletny-material.zip plan-obnovy-ados-obnova-kompletny-material-pdf.zip
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ 00-plan-obnovy-ados-obnova-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM.docx 00-plan-obnovy-ados-obnova-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM.pdf
01 Vzor formuláru ŽoPPM 01-plan-obnovy-ados-obnova-Vzor-formularu-ZoPPM.docx 01-plan-obnovy-ados-obnova-Vzor-formularu-ZoPPM.pdf
02 Príručka pre žiadateľa. 02-plan-obnovy-ados-obnova-Prirucka-pre-ziadatela.docx 02-plan-obnovy-ados-obnova-Prirucka-pre-ziadatela.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM. 03-Vzor-rozpoctu-projektu.xlsx 03-Vzor-rozpoctu-projektu.pdf
04 Kritériá hodnotenia pre výber projektov. 04-plan-obnovy-ados-obnova-Kriteria-hodnotenia.docx 04-plan-obnovy-ados-obnova-Kriteria-hodnotenia.pdf
05 Schéma pomoci de minimis 050-plan-obnovy-ados-obnova-schema-de-minimis.docx 050-plan-obnovy-ados-obnova-schema-de-minimis.pdf
05-1      Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa. 051-hospice-priloha1-vyhlasenie-ziadatela.docx 051-hospice-priloha1-vyhlasenie-ziadatela.pdf
05-2      Príloha č. 2 - definícia MSP. 052-plan-obnovy-ados-obnova-Príloha-2.docx 052-plan-obnovy-ados-obnova-Príloha-2.pdf
06 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
     Zmluva o poskytnutí PPM.
060-plan-obnovy-ados-obnova-Zmluva-o-poskytnuti-PM.docx 060-plan-obnovy-ados-obnova-Zmluva-o-poskytnuti-PM.pdf
06-1      Príloha č. 1_VZP. 061-plan-obnovy-ados-obnova-Priloha-1-VZP.docx 061-plan-obnovy-ados-obnova-Priloha-1-VZP.pdf
06-2      Príloha č. 2_Opis projektu 062-plan-obnovy-ados-obnova-Priloha-2-Opis-projektu.docx 062-plan-obnovy-ados-obnova-Priloha-2-Opis-projektu.pdf
07 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti 07-plan-obnovy-ados-obnova-Pravidla-opravnenosti-vydavkov.docx 07-plan-obnovy-ados-obnova-Pravidla-opravnenosti-vydavkov.pdf