Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička so sídlom v Štiavničke sa uskutočnilo dňa 15. júna 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 15. júna 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Uchádzač

 

Projekt

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)

 

Poradie

 

Hodnotiaci hárok

Mgr. Zuzana Poláková

143 46 189 1.

hh-r-ldch-stiavnicka-polakova.pdf 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Zuzana Darilová
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky