Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „RPKP MZ SR“) bol vypracovaný v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12.decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 –2023 a Národným protikorupčným programom (NPKP) vypracovaným odborom prevencie korupcie ÚV SR v súlade s programovými vyhláseniami vlády SR z r. 2016 a 2018 a so zreteľom na Agendu 2030 v spolupráci s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy.

Na základe úlohy B.4. tohto uznesenia je protikorupčný koordinátor povinný priebežne vykonávať vyhodnocovanie rezortného protikorupčného programu, pričom vždy do 30. apríla vypracuje na základe poskytnutých údajov za predchádzajúci kalendárny rok hodnotiacu správu, ktorú predloží generálnemu tajomníkovi služobného úradu, následne ministrovi a zverejní ju na webovom sídle ministerstva. Dosiahnutie stanovených cieľov sa má potom zabezpečiť prijatými opatreniami smerujúcimi k znižovaniu motivácie zamestnancov ku korupcii a zvyšovaniu pravdepodobnosti odhalenia korupcie, to znamená k vytváraniu a posilňovaniu protikorupčného prostredia.

Súhrnné hodnotenie vykonáva protikorupčný koordinátor raz ročne za uplynulý kalendárny rok a predkladá Úradu vlády SR (ÚV SR) najneskôr 30. júna nasledujúceho roku.

Za RPKP a dosiahnuté výsledky zodpovedá minister.

Po parlamentných voľbách vo februári 2020 novozvolená Národná rada SR vyslovila 30.apríla dôveru novej vláde a schválila jej programové vyhlásenie. Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 rozširuje záväzky v oblasti prevencie korupcie. Na tento účel bola na každom ministerstve do konca februára 2019 zriadená pozícia protikorupčného koordinátora. Tento koordinátor má v spolupráci s ostatnými zamestnancami koordinovať protikorupčné aktivity rezortu.

Na základe personálnych zmien na MZ SR prišlo aj k zmene na pozícii protikorupčného koordinátora. Nová protikorupčná koordinátorka bola menovaná 28.04. 2021. Z tohto dôvodu sa vyhodnotenie RPKP MZ SR vykonáva až od tohto termínu.

V „Hodnotiacej správe rezortného protikorupčného programu MZ SR“ sú vyhodnotené ciele s plnením opatrení na základe ukazovateľov a stanovené nové úlohy pre ďalšie obdobie gestorom v rámci MZ SR.

Na MZ SR Sekcii efektívneho hospodárenia, Odbor governance bol v januári 2021 iniciovaný vznik expertnej skupiny „Etika a transparentnosť“, ktorej cieľom je zavedenie procesov etiky v podriadených organizáciách MZ SR. Pravidelných stretnutí expertnej skupiny sa zúčastňujú zástupcovia 20 PO MZ SR.
 
Kompletnú Hodnotiacu správu Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete na stiahnutie nižšie
 
 SPRÁVA
Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky