Tlačiť Späť

Domov

Podania pacientskych organizácií

V súlade s § 79 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo zriaďuje na svojom webovom sídle link na mailovú korešpondenciu pre každú z kategorizácií samostatne, za účelom zbierania podnetov a pripomienok od zástupcov pacientskych organizácií k podaniam účastníkov konania na elektronickom portáli „Kategorizácia“.

Podnety a pripomienky zástupcov pacientskych organizácií budú posudzované jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti s podaniami účastníkov konania vo veci kategorizácie a cenotvorby ako podklad pre rozhodnutia vo veci kategorizácie a cenotvorby liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín.

Podania pacientskych organizácií - Lieky:
ppl@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Zdravotnícke pomôcky:
ppzp@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Špeciálny zdravotnícky materiál:
ppszm@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Dietetické potraviny:
ppdp@health.gov.sk