Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Štatút ministerstva

Štatút ministerstva zdravotníctva SR

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Štatút Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "štatút") na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.

(2) Ministerstvo je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.1)

(3) Ministerstvo je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

(4) Sídlom ministerstva je Bratislava.

Čl. 2
Pôsobnosť ministerstva

(1) Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre

 1. zdravotnú starostlivosť,

 2. ochranu zdravia,

 3. verejné zdravotné poistenie,

 4. ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

 5. prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

 6. cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,

 7. kontrolu zákazu biologických zbraní.

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zakladá neziskové organizácie, štátne podniky a akciové spoločnosti a zriaďuje príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie.

Čl. 3
Hlavné úlohy ministerstva

Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti v oblasti

a)  zdravotnej starostlivosti

 1. vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky a určuje koncepcie jednotlivých medicínskych odborov,

 2. riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

 3. odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

 4. vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

 5. vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,

 6. určuje druhy zdravotníckych zariadení a vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,

 7. určuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a koncovú sieť poskytovateľov,

 8. zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

 9. zabezpečuje jednotné riadenie prípravy zdravotníctva na obranu štátu,

 10. uchováva osobitnú zdravotnícku dokumentáciu a vedie o nej evidenciu,

 11. koordinuje výskumnú činnosť a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,

 12. zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,

 13. usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi,

 14. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

 15. vykonáva štátnu správu na úseku humánnej farmácie,

 16. rozhoduje o vydaní povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,

b)  ochrany zdravia

 1. určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,

 2. riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a podporu verejného zdravia,

 3. koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na ochranu, zachovanie a podporu verejného zdravia,

 4. metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru,

 5. určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia,

 6. kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,

 7. koordinuje výskumnú činnosť a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,

 8. nariaďuje opatrenia podľa osobitných právnych predpisov,2)

c)  verejného zdravotného poistenia

 1. ustanovuje verejné zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe verejného zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie,

 2. vykonáva úhradu nákladov za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného právneho predpisu,

d)  ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

 1. odborne a metodicky riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

 2. ustanovuje sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných pracovných činností,

 3. rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci a vydáva osvedčenia o akreditácii,

 4. zriaďuje a koordinuje činnosť Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

 5. ustanovuje minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania,

 6. je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,

 7. uznáva doklady o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností zdravotníckych pracovníkov získaných mimo územia Slovenskej republiky v súvislosti s ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a vydáva rozhodnutia o ich uznaní,

e)  prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd

 1. vydáva povolenia na využívanie a úpravu zdrojov prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

 2. predkladá vláde Slovenskej republiky návrh na uznanie kúpeľného miesta, vydanie štatútu kúpeľného miesta a určenie ochranného pásma,

 3. určuje a vydáva opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a zabezpečuje dozor nad ich dodržiavaním,

 4. uznáva zdroje prírodných vôd za prírodné liečivé vody a za prírodné minerálne vody, rozhoduje o ich využití a správe a uznáva klimatické podmienky vhodné na liečenie,

 5. vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo dotknutým orgánom podľa osobitného predpisu,3)

 6. vykonáva kontrolu nad balneotechnickými a plniarenskými zariadeniami a balneoterapeutickými prevádzkami z hľadiska dodržiavania špeciálnych prevádzkovo-technických a technologických postupov a noriem,

f)  cenovej politiky v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach

 1. ustanovuje rozsah regulácie cien liekov, dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti, maximálne ceny a podmienky regulácie cien v zdravotníckych zariadeniach,

 2. ustanovuje podmienky regulácie cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,

g) kontroly zákazu biologických zbraní

 1. vypracúva metodické a koncepčné postupy ochrany pred bioterorizmom,

 2. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti zákazu biologických zbraní.

Čl. 4
Iné úlohy ministerstva

(1) Ministerstvo plní ďalšie úlohy ustanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä

 1. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom rozpočtových organizácií, ktoré sú napojené na jeho rozpočet vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám, ktorých financovanie je v jeho pôsobnosti,

 2. pri správe majetku štátu,

 3. pri plnení funkcie zakladateľa neziskových organizácií, štátnych podnikov a akciových spoločností alebo zriaďovateľa príspevkových organizácii a rozpočtových organizácií zdravotníckych zariadení v rezorte zdravotníctva a úlohy vyplývajúce z funkcie zriaďovateľa iných organizácií v pôsobnosti ministerstva,

 4. pri sprístupňovaní informácií,

 5. pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov v oblasti omamných látok a psychotropných látok,

 6. pri zabezpečovaní informatizácie a elektronizácie zdravotníctva, rozvoji informačných a komunikačných technológií v rezorte zdravotníctva a vývoja Národného zdravotníckeho informačného systému a jeho jednotlivých komponentov,

 7. pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, Svetovej zdravotníckej organizácii, Rade Európy, Organizácii spojených národov, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iných medzinárodných organizáciách, spoluprácu v oblasti zdravotníctva s inými štátmi, dojednávanie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd,

 8. na úseku obrany a bezpečnosti štátu,

 9. na úseku hospodárskej mobilizácie,

 10. na úseku ochrany utajovaných skutočností,

 11. na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,

 12. v oblasti protidrogovej politiky Slovenskej republiky na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane monitorovania drogovej situácie prostredníctvom Národného monitorovacieho centra pre drogy,

 13. vo vzťahu k prijímateľom finančných príspevkov z operačných programov,

 14. na úseku kontroly v štátnej správe,

 15. pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,

 16. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodujú orgány a inštitúcie podľa osobitného predpisu.

(2) Ministerstvo zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov, a úloh, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zásady činnosti a organizácie ministerstva
Čl. 5

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť štátneho tajomníka aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinnosti. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(3) Vedúci služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim štátnym zamestnancom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii. Vedúci služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(4) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia

 1. minister,

 2. štátny tajomník,

 3. vedúci služobného úradu,

 4. generálny riaditeľ sekcie,

 5. riaditeľ odboru,

 6. vedúci oddelenia.

Čl. 6

Na plnenie úloh na úseku

 1. štátneho dozoru nad opatreniami na ochranu a rozvoj prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd a zabezpečenie ich využitia je na ministerstve zriadený Inšpektorát kúpeľov a žriediel,

 2. prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie je zriadená Štátna kúpeľná komisia,

 3. ochrany zdravia je zriadený Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva,

 4. informatizácie a elektronizácie zdravotníctva je zriadené Národné centrum zdravotníckych informácií,

 5. humánnej farmácie je zriadený Štátny ústav pre kontrolu liečiv,

 6. vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a realizácie vedeckovýskumnej činnosti je zriadená Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,

 7. darcovstva a transplantácie orgánov, tkanív a buniek je zriadená Národná transplantačná organizácia,

 8. koordinovania a vyhodnocovania činnosti záchrannej zdravotnej služby je zriadené Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.

Čl. 7

(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže členiť na oddelenia. Minister môže zriadiť aj iný špecializovaný útvar ministerstva.

(2) Sekciu riadi generálny riaditeľ, odbor riadi riaditeľ a oddelenie riadi vedúci.

(3) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ministerstva.

Čl. 8

(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, štatútom a organizačným poriadkom ministerstva, vnútornými organizačno-riadiacimi aktmi ministerstva, služobnými predpismi a plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že

 1. zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov a systematickú kontrolu plnenia úloh,

 2. využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci a podnety verejnosti,

 3. využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií a zapája ich do prác na riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy.

(3) Na zabezpečenie spracovávania návrhov koncepčných materiálov a plnenia úloh ministerstva zásadného charakteru minister môže zriadiť prierezové pracovné zoskupenia stáleho alebo dočasného charakteru, ktorými sú najmä expertné poradné orgány ministra, koordinačné skupiny, riadiace výbory a rady projektov, komisie a pracovné skupiny.

Čl. 9
Vzťahy ministerstva k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám

(1) Ministerstvo pri plnení úloh vypracovávania štátnej zdravotnej politiky, organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, určení podmienok zdravotnej spôsobilosti na výkon jednotlivých profesií, otázkach rizikovosti práce a plnení ostatných úloh spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi, s inými orgánmi, so zdravotnými poisťovňami a s profesijnými organizáciami v rozsahu vymedzenom osobitnými právnymi predpismi.

(2) Ministerstvo osobitne vo vzťahu k

a)  Ministerstvu financií Slovenskej republiky

 1. spolupracuje pri vypracovaní návrhu štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok, najmä z hľadiska návrhu príslušnej rozpočtovej kapitoly,

 2. spravuje kapitolu ministerstva, riadi a kontroluje štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

 3. spolupracuje pri vypracovávaní koncepcií a analýz v oblasti zdravotnej politiky,

b)  Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky

 1. určuje povolené hodnoty záťaže jednotlivých zložiek životného prostredia z hľadiska vplyvov na zdravie človeka,

 2. spolupracuje na

2.1  výpočte prírodných a využiteľných zdrojov minerálnych vôd a určovaní ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov,
2.2  zabezpečovaní podmienok na výkon regeneračných a rekondičných pobytov a speleoterapie v osobitne na to určených jaskynných priestoroch,
2.3  prieskume v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
2.4  identifikácii vôd určených na kúpanie,
2.5  vydávaní opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality vody určenej na kúpanie a pri vytváraní a zachovaní profilov vôd určených na kúpanie,
2.6  výbere, ochrany a využívaní vodárenských zdrojov vhodných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
2.7  úseku ochrany pred povodňami,

c)  Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spolupracuje pri

 1. tvorbe právnych predpisov v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín,

 2. riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej orgánmi úradnej kontroly potravín,

d)  Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

 1. spravuje sieť a sústavu študijných odborov a učebných odborov na stredných zdravotníckych školách,

 2. zaraďuje a vyraďuje študijné odbory a učebné odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách a stredné zdravotnícke školy do siete,

 3. riadi a kontroluje odbornú zložku vzdelávania na stredných zdravotníckych školách,

 4. vydáva štátne vzdelávacie programy pre zdravotnícke študijné odbory a učebné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania,

 5. vydáva na začiatku akreditácie študijného programu v zdravotníckom študijnom odbore vysokej škole stanovisko, či absolventi študijného programu budú spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania a schvaľuje kritériá používané pri vydávaní takého stanoviska,

 6. vydáva Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky stanovisko, či absolventi štúdia zahraničnej vysokej školy spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania v konaní o udelenie oprávnenia vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu jej sídla, ak uplatnenie absolventov štúdia na takej vysokej škole má byť v zdravotníckych povolaniach,

 7. vykonáva vo vzťahu k zdravotníckym vysokým školám pôsobnosť podľa osobitného predpisu,4)

 8. riadi, kontroluje, odborne a metodicky usmerňuje vzdelávanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,

e)  Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolupracuje pri

 1. vypracúvaní koncepcií sociálnej politiky, zdravotnej politiky a štátnej rodinnej politiky pri tvorbe príslušných právnych predpisov a pri tvorbe programov podpory zamestnanosti,

 2. vypracúvaní koncepcií a príprave návrhov právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

 3. zabezpečovaní posudkovej činnosti,

 4. zmenách a doplnení zoznamu chorôb z povolania,

 5. zmenách a doplnení chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť a zmene a doplnení percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov,

f)  Ministerstvu obrany Slovenskej republiky spolupracuje pri zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,

g)  Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky spolupracuje pri zabezpečovaní plnenia úloh vyplývajúcich pre ministerstvo z rozhodnutí a opatrení orgánov verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením,

h)  Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky

 1. určuje minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci,

 2. zabezpečuje úlohy súvisiace s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalostiach s vysokým počtom postihnutých v ohrození života alebo s poškodením zdravia,

 3. spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému,

i)  Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje pri

 1. tvorbe a realizácii zahraničnej politiky Slovenskej republiky,

 2. plnení úloh vyplývajúcich z bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s krajinami Európskej únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami,

 3. plnení úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z jej členstva v medzinárodných organizáciách,

 4. príprave, organizácii a zabezpečení oficiálnych zahraničných návštev v Slovenskej republike a multilaterálnych medzinárodných podujatí na území Slovenskej republiky,

j)  Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky spolupracuje pri evidovaní kúpeľných území a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd v katastri nehnuteľností,

k)  Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky spolupracuje

 1. v oblasti dozoru nad ochranou zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v jadrových zariadeniach,

 2. v oblasti havarijného plánovania, najmä vo vzťahu na ochranu obyvateľstva pred účinkami ionizujúceho žiarenia a vyhodnocovanie radiačnej situácie pri radiačnej havárii na území alebo mimo územia Slovenskej republiky,

 3. v oblasti vzájomného vyrozumievania a varovania dotknutých štátov v prípade vzniku jadrovej alebo radiačnej udalosti na území alebo mimo územia Slovenskej republiky,

 4. pri zamedzení ilegálneho dovozu, vývozu a tranzitu jadrových materiálov a rádioaktívnych látok,

l)  Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spolupracuje v oblasti konzultácie sporných otázok a stanovísk k predmetom priemyselnej ochrany v oblasti zdravotníctva.

Záverečné ustanovenia
Čl. l0

Zrušuje sa Štatút Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 149 z 3. marca 1998.

Čl. l1

Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 232 zo 6. mája 2015 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.


1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

2) Napríklad § 12 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

3Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).)

4§ 45 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z.


Štatút Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(schválený vládou SR uznesením č. 232 zo 6. mája 2015)