Identifikačné údaje organizácie:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
IČO: 36084221

Identifikácia majetku: jednopodlažná budova v Piešťanoch Teplická 86, Piešťany, súp. č. 2302, na p.č. 6102, zapísaná na LV 5869 v k.ú. Piešťany, zastavaná plocha o celkovej výmere 215 m2.
Zoznam majetku na prenájom: Pravá časť budovy (budovu rozdeľuje vjazd na pozemok) o celkovej výmere 75 m2.
Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom: Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových  priestorov

Minimálna požadovaná cena za nájom je 50,00 €/ m2/ rok.  K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

 • elektrická  energia
 • dodávka vody a stočné 
 • dodávka tepla

Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

    • Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
     Jan Zápařka
     Winterova 66
     Piešťany
     921 63

Na obálku napíšte prosím heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova Krošlák pravá časť - nebytové priestory“

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 25.07.2024
Termín otvárania obálok s ponukami:

02.08.2024 o 11:00 hod

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0902 119 607 alebo 033 7955301.

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

S pozdravom


MUDr. Miroslav Jaššo
riaditeľ