Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie

na vydanie povolenia na prevádzkovanie 1 ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

  

Pevné body1


pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
pre dospelých

Trenčín


Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, sú ustanovené v § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov2 (ďalej len „zákon“) a vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby3 (ďalej len „vyhláška“). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Číslo účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako tretej osoby, v prospech ktorej majú byť vinkulované peňažné prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona je: SK25 8180 0000 0070 0015 0131.

 

Dátum vyhlásenia: 2. júla 2024

Lehota na podanie žiadosti: do 3. septembra 2024

Termíny výberového konania: 6. septembra 2024 (Trenčiansky kraj)

 

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých sa vyhlasuje na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých samostatne. Žiadosti musia byť podávané samostatne na každý vyhlásený pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku vloženej do obálky v jednom vyhotovení podľa §1 ods. 4 vyhlášky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie.

Správne listinné predloženie je, ak je žiadosť o zaradenie do výberového konania doručená poštovou prepravou alebo osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade doručovania žiadosti poštovou prepravou je potrebné doručovať žiadosť doporučene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52, kedy sa za dátum podania žiadosti považuje dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade osobného doručovania do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Obálka so žiadosťou o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými prílohami musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu a musí byť označená nasledovne:

 


Obálka so žiadosťou o zaradenie do výberového konania musí byť viditeľne a čitateľne označená
"Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých"
s nápisom "NEOTVÁRAŤ!"
a uvedením presného označenia "pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby"

 

Zároveň musia byť uvedené na vrchnej časti obálky aj ďalšie formálne náležitosti, ktorými sú názov organizácie, adresa odosielateľa, identifikačné číslo právnickej osoby. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť na obálke žiadosti meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko fyzickej osoby. Obálka musí tiež obsahovať presné označenie „pevného bodu ambulancie“ pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, môžu byť z výberového konania vylúčené. Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Úspešný uchádzač podľa § 14a ods. 12 zákona je povinný zaplatiť poplatok vo výške 497,50 eura podľa Položky č. 150 písm. a) bodu 2 Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou E-kolku zakúpeného na pobočke Slovenskej pošty. Ak nebude správny poplatok zaplatený, správny orgán správny úkon nevykoná a úspešnému uchádzačovi podľa § 14a ods. 12 zákona povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nevydá.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia úspešného uchádzača.

  2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.

  3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všetky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné.

 

 

 


1 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (22/2018 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX)

2 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej ... - SLOV-LEX)

3 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (349/2017 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX)

​ ​​​​​

​​​​​​​​​​​​

Dátum zverejnenia: 2. júla 2024​​​​