Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2015
 
 

ZOZNAM PREDLOŽENÝCH  A  SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE
NA  PODPORU  ZDRAVIA  DETÍ  A MLÁDEŽE  V  ROKU  2015

p.č.

proj.č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Žiadaná suma

Schválené

1

1/2015

Občianske združenie Pro Vita

Materské mlieko – vzácny dar, ktorý skladujeme v bankách

21 185,00 €

21 185,00 €

2

2/20015

Občianske združenie Inštitút pre podporu dojčenia

Zvýšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti o podpore dojčenia a uplatňovania zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative v ústavnej zdravotnej starostlivosti

26 528,75 €

22 723,75 €

3

3/2015

Neinvestičný fond
FOND prof.
K. Matulaya

Skríning psychomotorického vývinu pre 11. preventívnu prehliadku (S-PMV11)

34 865,00 €

34 865,00 €

4

4/2015

Štátna príspevková organizácia
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Elektromyografické vyšetrenie etiológie nesprávneho vývinu psychomotoriky dieťaťa
od 0 do 3 rokov života

20 688,72 €

20 688,72 €