Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017 (ďalej len „verejná výzva“) sa iniciuje v súlade s ustanovením zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na základe ktorého možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva aj na účely „vzdelávania laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane vlastného zdravia“.

 

Prioritne určené oblasti pre rok 2017:

Realizácia vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít určených pre laickú verejnosť v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, vytvárania vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencii demencie, suicídií a destigmatizácie.

Verejná výzva sa zverejňuje v súlade s § 2 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 9 a § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 1. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 05. 12. 2017.

 

 1. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií:

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „Výnos MZ SR“), ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. júla 2015, ročník 63, čiastka 6 – 7, tvorí prílohu č. 1 tejto verejnej výzvy.

 

 1. Základný cieľ projektu:

Cieľom verejnej výzvy je prostredníctvom vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít zvýšiť povedomie laickej verejnosti o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, podporiť oblasť vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencie demencie, suicídií a destigmatizácie.

Cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť je zabezpečiť transparentnosť pri poskytnutí dotácií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (t. j. finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo štátneho rozpočtu) prihláseným žiadateľom.

 

 1. Formulár žiadosti v elektronickej podobe:

Vzor povinných formulárov v elektronickej podobe, pre podanie žiadosti:

 1. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ  - príloha č. 2 tejto verejnej výzvy,
 2. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – NEPODNIKATEĽ - príloha č. 3 tejto verejnej výzvy,
 3. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE  PRÁVNICKÁ OSOBA – príloha č. 4 tejto verejnej výzvy,
 4. PROJEKT: ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET - prílohač. 5 tejto verejnej výzvy.

 

 1.  Podmienky poskytnutia dotácie:

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba.
Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie - uverejnená v príloheč. 2 až 4 tejto verejnej výzvy,
 2. povinné prílohy (podľa zákona o dotáciách a zákona o rozpočtových pravidlách):
 1. popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia,
 2. štruktúrovaný rozpočet projektu - uverejnený v príloheč. 5 tejto verejnej výzvy,
 3. doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba (zakladateľská listina, štatút organizácie, zriaďovacia listina, spoločenská zmluva, písomná zmluva o zriadení právnickej osoby),
 4. výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
 5. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
 6. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 7. doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa § 4 ods. 2 zákona o dotáciách (výpis z účtu žiadateľa, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z vlastných zdrojov alebo napr. písomný prísľub organizácie/osoby, že sa bude spolupodieľať na financovaní projektu a poskytne žiadateľovi/subjektu minimálne 5% z celkovej sumy na projekt v prípade iných zdrojov),
 8. čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 9. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 10. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 11. čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
 12. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 13. potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne (Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.), že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 14. výpis z registra trestov, že žiadateľ – ak sa jedná o právnickú osobu - nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie v zmysle
  § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin (zákon o dotáciách),
 15. doklad, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tejto verejnej výzvy a podľa § 5 ods. 3 zákona o dotáciách musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa bodu 5, ods. II. písm. i) a k) tejto verejnej výzvy sa nevzťahujú na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy.
Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa bodu 5, ods. II. písm. i) a m) tejto verejnej výzvy preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.

Dotáciu nemožno poskytnúť:

 1. na úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 2. na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 3. na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž (do 50 % celkovej sumy dotácie),
 4. žiadateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin.

 

 1. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu:

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu duševného zdravia v rozpočtovom roku 2017 je 100 000,00 eur.

 

 1. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie:

Najvyššia výška je  33.000,00 eur.
Najnižšia výška je    7.000,00 eur.

 

 1. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:

Každá žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť podaná v súlade s touto verejnou výzvou.

Žiadosti o poskytnutie dotácie vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári, ako je predpísaný, príp. nekompletné žiadosti budú posúdené, ako dočasne nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom na adrese, ktorú uviedol v žiadosti, t. j. bude vyzvaný na doručenie prepracovanej, resp. doplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie do 3 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia e-mailu. V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti o poskytnutie dotácie v stanovenej lehote, žiadosť o poskytnutie dotácie bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude písomne informovaný do 10 kalendárnych dní, odo dňa rozhodnutia o vyradení.

 

 1. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku, a to jedenkrát originál žiadosti o poskytnutie dotácie, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami; jedenkrát kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie bez identifikácie žiadateľa; jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti o poskytnutie dotácie, vrátane príloh, ako aj kópia žiadosti o poskytnutie dotácie bez príloh, majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.
Žiadosť o poskytnutie dotácie, spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti. Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala. Podateľňa ministerstva prijíma poštu každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod., prízemie, číslo dverí 5.

Žiadosť o poskytnutie dotácie, vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

„Žiadosť o poskytnutie dotácie „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017, NEOTVÁRAŤ.“.

a adresovaná na:


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia zdravia
Odbor zdravotnej starostlivosti
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

 

 1. Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 13.12.2017.

 

 1. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie:

Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje komisia zriadená ministerstvom.

 

 1. Zloženie komisie:
Výberovým a hodnotiacim orgánom je Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej zloženie a činnosť upravuje:
  1. Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z 29. júna 2012, uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. júna 2012, ročník 60, čiastka 17 – 19, tvorí prílohuč. 8 tejto verejnej výzvy.
  2. Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z 19. júna 2015, uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. júna 2015, ročník 63, čiastka 4 – 5, tvorí príloh č. 9 tejto verejnej výzvy.
  3. Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z 13. augusta 2015, uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. augusta 2015, ročník 63, čiastka 8 – 9, tvorí prílohu č. 10 tejto verejnej výzvy.

   

  1. Zoznam všetkých schválených žiadostí vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie:

  Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

   

  1. Zoznam všetkých neschválených žiadostí, vrátane dátumu a dôvodu ich neschválenia:

  Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

   

  1. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami:

  Často kladené otázky sú zosumarizované v prílohe č. 6 tejto verejnej výzvy.

   

  1. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie:
  Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 7 tejto verejnej výzvy.

   

  Príloha_č...

  Názov prílohy

  Príloha č. 1Príloha č. 1

  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

  Príloha č. 2Príloha č. 2

  VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ

  Príloha č. 3Príloha č. 3

  VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – NEPODNIKATEĽ

  Príloha č. 4

   Príloha č. 4

  VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE PRÁVNICKÁ OSOBA

  Príloha č. 5

   Príloha č. 5

  VZOR PROJEKT: ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET

  Príloha č. 6

   Príloha č. 6

  Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

  Príloha č. 7

   Príloha č. 7

  Návrh“ Zmluva č. ......... /2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017  uzatvorená podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)

  Príloha č. 8

   Príloha č. 8

  ŠTATÚT Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

  Príloha č. 9

   Príloha č. 9

  Dodatok č. 1 k  Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

  Príloha č. 10

   Príloha č. 10

  Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie