Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa §16 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva Štatút vnútorného auditu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“), ktorý určuje postavenie, ciele a činnosti útvaru vnútorného auditu.

2) Tento štatút je záväzný pre vymenovaného vnútorného audítora (ďalej len „vnútorný audítor“) a zamestnancov útvaru vnútorného auditu.

Čl. 2
Postavenie útvaru vnútorného auditu

1) Útvar vnútorného auditu zabezpečuje výkon auditu, ktorým sa rozumie súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.  

2) Útvar vnútorného auditu je nezávislý organizačný útvar ministerstva, ktorý:

a) je organizačne priamo podriadený ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
b) je funkčne a organizačne oddelený od iných organizačných útvarov ministerstva a od výkonu finančnej kontroly,
c) nie je zodpovedný za implementáciu alebo rozvoj nových systémov a postupov finančného riadenia,
d) nevypracováva ani neparticipuje na vypracovaní interných riadiacich aktov okrem interných riadiacich aktov upravujúcich výkon vnútorného auditu,
e) má neobmedzený prístup k informáciám, dokladom alebo iným podkladom, osobám a majetku potrebným k výkonu vnútorného auditu v rozsahu nevyhnutnom na ich preskúmanie, vyhodnotenie a ukončenie vnútorného auditu bez narušenia nezávislosti a ovplyvňovania vnútorného audítora a zamestnancov útvaru vnútorného auditu, s výnimkou skutočností podliehajúcich utajeniu podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu pri svojej práci uplatňujú princípy Etického kódexu pre výkon vnútorného auditu vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Pri výkone vnútorného auditu musia postupovať objektívne a nezávisle, preto:

a) nemôžu byť poverovaní činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním vnútorného auditu alebo sú v rozpore s ich nezávislosťou,
b) nesmú mať žiadne riadiace a výkonné právomoci, oprávnenia, funkcie alebo povinnosti okrem tých, ktoré súvisia s výkonom vnútorného auditu,
c) nesmú hodnotiť také činnosti a procesy, za ktorých vykonanie boli predtým zodpovední,
d) konajú nestranne, nezaujato a zdržiavajú sa konania, ktoré vedie alebo by viedlo k ich predpojatosti,
e) sú povinní písomne oznámiť ministrovi skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich predpojatosti a akékoľvek zásahy smerujúce k ich ovplyvňovaniu,
f) nesmú prijímať peňažné výhody ani nepeňažné výhody od povinnej osoby, resp. možnej povinnej osoby.

4) Vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone vnútorného auditu. Zároveň nesmú zneužiť informácie získané za podmienok uvedených v bode 2e) za účelom dosiahnutia vlastného prospechu alebo spôsobom vedúcim k porušeniu zákonov a cieľov ministerstva.

5) Minister môže vnútorného audítora a zamestnancov útvaru vnútorného auditu oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti.

6) Za porušenie mlčanlivosti v zmysle §27 zákona sa nepovažuje:

a) predloženie informácie zo správy o vykonanom vnútornom audite na rokovanie gremiálnej porady ministra na základe rozhodnutia ministra,
b) poskytnutie informácií získaných pri výkone vnútorného auditu vedúcemu služobného úradu, štátnemu tajomníkovi a generálnemu riaditeľovi sekcie ministerstva.

7) Riaditeľ útvaru vnútorného auditu priebežne komunikuje s ministrom a vedúcimi zamestnancami ministerstva a má k nim priamy prístup.

Čl. 3
Ciele útvaru vnútorného auditu

1) Cieľom činnosti útvaru vnútorného auditu je napomáhať plneniu cieľov, úloh a zámerov ministerstva systematickým a metodickým hodnotením finančného riadenia a prispievať tak k zdokonaľovaniu riadiacich a kontrolných procesov finančného riadenia.

2) Útvar vnútorného auditu zabezpečuje naplnenie hlavného cieľa vykonávaním vnútorných auditov zameraných najmä na ciele vymedzené §10 ods. 2 a §16 ods. 5 zákona.

Čl. 4
Činnosti útvaru vnútorného auditu

1) Útvar vnútorného auditu vykonáva vnútorný audit v organizačných útvaroch ministerstva a v povinných osobách uvedených v §16 ods. 4 písm. b) až d) zákona. Posúdenie, či právnická osoba alebo fyzická osoba je povinnou osobou pre účely výkonu vnútorného auditu, je v kompetencii útvaru vnútorného auditu.

2) Útvar vnútorného auditu vypracúva strednodobý plán vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán“) a ročný plán jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán“), ktoré po schválení ministrom zašle v zákonnom termíne ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky.

3) Útvar vnútorného auditu sa oboznamuje s výsledkami iných kontrol a auditov. Na základe žiadosti sú mu organizačné útvary ministerstva povinné poskytovať k preštudovaniu všetky správy z iných ukončených kontrol a auditov.

4) Útvar vnútorného auditu vykonáva činnosti v súlade so schváleným ročným plánom, ktorý vychádza zo schváleného strednodobého plánu.

5) Zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a schváleného ročného plánu schvaľuje minister.

6) Útvar vnútorného auditu vykoná vnútorný audit neuvedený v schválenom ročnom pláne len na základe rozhodnutia ministra alebo so súhlasom ministra.

7) Útvar vnútorného auditu vypracuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok, ktorú po schválení ministrom zašle v zákonnom termíne ministerstvu financií a Výboru pre vnútorný audit a vládny audit.

8) Vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu vykonávajú vnútorné audity, na ktoré majú potrebné vzdelanie, vedomosti, zručnosti a schopnosti. V prípade, že na výkon niektorého vnútorného auditu nemajú potrebné vzdelanie, vedomosti, zručnosti alebo schopnosti, môžu si do výkonu vnútorného auditu prizvať odborníka; inak útvar vnútorného auditu nie je oprávnený takýto vnútorný audit vykonať.

9) Vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu sú povinní priebežne získavať, obnovovať, udržiavať a prehlbovať si teoretické vedomosti a odborné schopnosti absolvovaním odborného vzdelávania, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií. V prípade potreby odborného vzdelávania, absolvovaním školenia na tému, ktorú neponúka ministerstvo financií, sú vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu oprávnení zúčastniť sa na školení organizovanom inou vzdelávacou inštitúciou. Vnútorný audítor je povinný v každom kalendárnom roku absolvovať najmenej 20 hodín odborného vzdelávania podľa §14 ods. 5 zákona.

10) Útvar vnútorného auditu poskytuje konzultačnú činnosť. Na základe písomnej žiadosti o konzultačnú činnosť, bude vypracovaný záznam o priebehu konzultácie, ktorý bude obsahovať aj stanovisko ku konzultovanej téme. Z konzultačnej činnosti realizovanej slovne, útvar vnútorného auditu nevyhotovuje záznam. V rámci konzultačnej činnosti môže vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu poskytovať stanoviská týkajúce sa procesov, za výkon ktorých boli predtým zodpovední, odporúčať nastavenie princípov kontrol pre systémy finančného riadenia alebo posudzovať postupy výkonu činnosti ešte pred ich implementáciou. Takáto činnosť vnútorného audítora a zamestnancov útvaru vnútorného auditu nie je považovaná za porušenie objektívnosti, v prípade dodržania ostatných princípov vyplývajúcich z tohto štatútu a z Etického kódexu pre výkon vnútorného auditu vydaného ministerstvom financií.

11) Povinnosti a oprávnenia vnútorného audítora a zamestnancov útvaru vnútorného auditu vykonávajúcich vnútorný audit určuje §20 zákona.

12) Vnútorný audítor a zamestnanci útvaru vnútorného auditu sú povinní pri výkone vnútorného auditu dodržiavať základné pravidlá auditu uvedené v §21 a §22 zákona.

13) Z každého vykonaného vnútorného auditu bude vypracovaná správa z vykonaného vnútorného auditu (ďalej len „správa“) alebo čiastková správa z vykonaného vnútorného auditu (ďalej len „čiastková správa“) s náležitosťami uvedenými v §22 ods. 3 zákona v troch rovnopisoch. Jednotlivé rovnopisy budú rozdelené podľa rozdeľovníka uvedeného v správe alebo v čiastkovej správe. Vnútorný audítor poverený vedením vnútorného auditu predloží ministrovi rovnopis správy alebo čiastkovej správy.

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Charta vnútorného auditu zo dňa 15. októbra 2005 uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastke č. 51-52/2005.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

Tento štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré podliehajú schváleniu ministrom.

Čl. 7
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tomáš Drucker
minister