Dovolíme si Vás kontaktovať v súvislosti s prípravou novej RIS3 - stratégie pre inteligentnú špecializáciu - Domény č. 4: “Zdravá spoločnosť”.
 
Našou snahou je zlepšiť prostredie biomedicínskeho výskumu a vývoja a vytvoriť sieť pracovísk pre budúcu úspešnú spoluprácu, a to aj prostredníctvom projektových výziev budúceho programového obdobia 2021-2027 (európske štrukturálne a investičné fondy ( „EŠIF“)). V tejto súvislosti sme pripravili dotazník, ktorý bude použitý ako podklad pre Roadmap biomedicínskeho výskumu a vývoja, ale aj jeho príbuzných a komplementárnych partnerov z oblasti priemyslu, informačných technológií, životného prostredia, či dopravy. 
 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka najneskôr do pondelka 23.11.2020 do 12:00 hoď, ktorý je dostupný na https://lnkd.in/dUs4uhE
 
Dotazník je možné vypĺňať na úrovni najmenších samostatných jednotiek, t.j. za oddelenie, ústav, výskumný tím a pod., aj viackrát, napr. za akademický sektor. ako aj za podnikateľov, start up/ spin off firmy, alebo napr. za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä akademický klinický výskum) a zároveň aj za akademickú komunitu.
 

Veľmi oceníme, ak dotazník budete zdieľať aj v rámci Vašich kontaktov a komunít. Snahou je, aby bol výstup čo najtransparentnejší a aby zlepšil prostredie komunity biomedicínskeho výskumu a vývoja v rozsahu, aký si zaslúži!
 
Váš tím RIS3 domény“ Zdravá spoločnosť“