Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


Stanovisko k materiálu
Metodické usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k Imunologickému prehľadu v Slovenskej republike v roku 2018

Prijaté dňa 31. mája 2018

Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) sa na žiadosť ministerky zdravotníctva na svojom mimoriadnom zasadnutí v Bratislave dňa 9. mája 2018, ako aj v nasledujúcom období odborných konzultácií a pri hlasovaní „per rollam“ z 30. a 31. mája 2018 podrobne zaoberala materiálom „Metodické usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k imunologickému prehľadu v Slovenskej republike v roku 2018“ (ďalej len „usmernenie“) a dospela k tomuto stanovisku:

Komisia si uvedomuje dôležitosť prípravy usmernenia na zabezpečenie riadneho vykonania imunologického prehľadu v Slovenskej republike v roku 2018, ktorý predstavuje významný spoločenský prínos vzhľadom na meniacu sa imunitnú situáciu obyvateľstva a to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej Únii. Problematika imunity obyvateľstva bola v Slovenskej Republike od roku 2002 nedostatočne spracovaná. Preto v súčasnosti chýbajú aktuálne epidemiologické informácie, ktorých získanie je cieľom plánovaného imunologického prehľadu a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie racionálnych preventívnych a ďalších opatrení a postupov zameraných na ochranu zdravia obyvateľstva. Členstvo Slovenskej republiky (SR) v Európskej Únii, spolu s napĺňaním požiadaviek na slobodu pohybu osôb, tovarov a služieb, ako aj tzv. migračná kríza a ďalšie aktuálne problémy predstavujú nové výzvy, na ktoré musia primerane zareagovať aj štátne inštitúcie pôsobiace v oblasti verejného zdravotníctva.

Komisia je presvedčená, že postupy navrhované v imunologickom prehľade napomáhajú ochrane verejného záujmu a predstavujú významný zdravotnícky, právny a etický prínos, najmä pri realizácii ústredných hodnôt ústavného poriadku Slovenskej republiky, akými sú ľudská dôstojnosť, spravodlivý prístup k zdravotnej starostlivosti a rovnosť v právach jednotlivcov. K ochrane týchto hodnôt napomáha najmä úsilie o objektivizáciu imunitného stavu obyvateľstva, informácie o prevalencii príslušných protilátok či iných sérologických znakov danej infekcie, ako aj odhad záťaže populácie vybranými prenosnými chorobami.

Komisia si uvedomuje aj niektoré metodologické limity pre tvorbu záverov zo získaného imunologického prehľadu. Je to spôsobené najmä faktom, že určitá časť populácie nemá záujem o účasť v podobných prehľadoch, či už z dôvodu neinformovanosti alebo tradície nedostatočnej spolupráce s verejnými inštitúciami. Ide pritom o takú časť populácie, ktorá predstavuje dôležitú zložku pri vyhodnocovaní stavu imunity obyvateľstva. Napriek týmto limitom však môžu zistenia imunologického prehľadu priniesť veľmi cenné informácie.

Komisia si uvedomuje aj ďalšie prípadné riziká, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prípravou usmernenia. Ide osobitne o problematiku poučenia a informovanosti pri vyjadrovaní slobodného prejavu vôle účastníkov prehľadu. Komisia je presvedčená o potrebe dodržať všetky zásadné náležitosti právnej formy informovaného súhlasu. Taktiež odporúča klásť zvláštny dôraz na ochranu práv osôb, ktoré nie sú spôsobilé informovaný súhlas poskytnúť.

Zásadnou témou pri realizácii prehľadu musí byť aj ochrana osobných údajov jeho účastníkov. Komisia si uvedomuje, že právo jednotlivca na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o jeho osobe je základným ľudským právom a ako také musí požívať vysoký stupeň právnej ochrany. Komisia si zároveň uvedomuje aj dynamiku foriem a metód získavania informácií v biomedicínskom výskume, ako aj zmeny právnej úpravy, ktoré sa prejavili napríklad aj prijatím nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komisia sa tiež domnieva, že pri spracovávaní osobných údajov v rámci realizácie daného imunologického prehľadu ide o veľmi špecifické údaje, ktoré môžu mať význam pre ochranu práv a slobôd iných osôb. Preto treba na jednej strane dbať na zmysel a podstatu osobných údajov a na druhej strane na ochranu oprávnených záujmov iných osôb, ako aj prihliadať na ďalšie etické a právne hodnoty.

Na základe uvedeného komisia konštatuje, že napriek existujúcim rizikám je usmernenie z etického hľadiska prínosné a imunologický prehľad vytvorený podľa daného usmernenia môže priniesť podstatné výhody pre lepšiu ochranu základných hodnôt, z ktorých Slovenská Republika vychádza.

Komisia zároveň konštatuje, že z etického hľadiska nemá námietky voči realizácii plánovaného imunologického prehľadu v súlade s postupmi opísanými v konsolidovanom znení usmernenia.

Poznámka
Prítomní členovia komisie sa na zasadnutí komisie dňa 9. mája 2018 oboznámili s pôvodným a s čiastočne doplneným a upraveným znením usmernenia, ktoré vzniklo na základe vecných konzultácií predkladateľov s niektorými členmi komisie, najmä s Kapitolou 4, ktorá sa venuje etickým otázkam plánovaného prehľadu a s prílohami 2a - 2e (návrhy znení súvisiacich formulárov). K uvedeným materiálom a poskytnutým informáciám vzniesli členovia komisie ďalšie vecné pripomienky a odporúčania. Po diskusii a následnom zapracovaní pripomienok zo strany zástupcov predkladateľa vzniklo konsolidované, definitívne znenie usmernenia, ktoré sa stalo podkladom na prijatie stanoviska komisie pri hlasovaní „per rolam“ z 30. - 31. mája 2018.