Adresy a kontakty

1. Banskobystrický samosprávny kraj

Nezávislá etická komisia Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Predsedníčka: PharmDr. Veronika Petrželová

Tajomníčka: Mgr. Zdenka Kádašiová,

e-mail: zdenka.kadasiova@vucbb.sk; tel: 048/4325570

http://www.vucbb.sk/portal/urad-bbsk/zdravotnictvo/nezavisla-eticka-komisia-bbsk

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, požadované dokumenty, dokumenty na stiahnutie

2. Bratislavský samosprávny kraj

Úrad samosprávneho kraja

Etická komisia

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Predseda: MUDr. Valerián Potičný, MPH.

Tajomníčka: Mgr. Ivana Vanacká,
e-mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk; tel.:02/48264912

http://www.region-bsk.sk/eticka-komisia.aspx

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, štatút, žiadosti, termíny zasadania

 

3. Košický samosprávny kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja

Etická komisia KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Predseda: MUDr. Mgr. René Hako, MBA,MPH,MHA

Tajomník: Bc. Ivana Bohušová , tel.: 055/726 82 96

e-mail: ivana.bohusova@vucke.sk

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/eticka-komisia/
Na uvedenom linku nájdete zoznam dostupných informácií: štatút, požadované dokumenty, cenník služieb, zoznam členov, harmonogram zasadnutí
 

4. Nitriansky samosprávny kraj

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Etická komisia

Rázusova 2A
949 01 Nitra

Predseda: doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.

Tajomníčka: Mgr. Martin Benček

e-mail: martin.bencek@unsk.sk; tel. 037/6922 983

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=6001

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, štatút, formulár stanoviska EK

5. Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Etická komisia

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Predseda: MUDr. Július Zbyňovský, MPH,

email: julius.zbynovsky(at)vucpo.sk

Tajomníčka: Mgr. Ľubica Cuperová,

tel.: 051/7081 635, e-mail: lubica.cuperova@vucpo.sk

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/eticka-komisia/

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, štatút, rokovací poriadok, zasadnutia komisie, posudzovanie žiadosti a náležitosti žiadosti

6. Trenčiansky samosprávny kraj

Etická komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Predseda: Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Tajomníčka: PhDr. Gabriela Kiselová, tel.: 032 / 6555 157 (159 fax)

e-mail: gabriela.kiselova@tsk.sk
http://www.tsk.sk/zdravotnictvo/eticka-komisia.html?page_id=282

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, kontakty

7. Trnavský samosprávny kraj

Úrad trnavského samosprávneho kraja

Etická komisia

P.O.BOX 128

Starohájska 10

917 01 Trnava

Predseda: MUDr. Rastislav Gajdoš

email: rastislav.gajdos@trnava-vuc.sk;

Tajomníčka: Zuzana Fuňáková tel.: 033/555 94 91

e-mail: zuzana.funakova@trnava-vuc.sk

http://www.trnava-vuc.sk/sk/zdravotnictvo/komisie

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, štatút, smernica, rokovací poriadok

8. Žilinský samosprávny kraj

Úrad žilinského samosprávneho kraja

Etická komisia

Ul. Komenského 48,
011 09 Žilina

Predseda: MUDr. Martin Kapasný, MPH

Tajomníčka: Iveta Janurová
e-mail: iveta.janurova@zask.sk; tel: 041/ 5032119,

http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=7420

Zoznam dostupných informácií: zoznam členov, štatút