Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na existenciu falšovanej verejnej listiny označenej ako Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: S03319-OP-2023, k číslu: S03319-OP-2017, zo dňa 27.9.2023, ktorým sa vydáva povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia, a to v podobe ako je uvedené na obrázkoch nižšie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje, že falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a úradnej pečate môže naplniť znak skutkovej podstaty trestného činu podľa § 352 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení nesk. predpisov.

 Strana 1 falšovaného Rozhodnutia
Strana 2 falšovaného Rozhodnutia

Strana 3 falšovaného Rozhodnutia


Sfalšované Rozhodnutie na stiahnutie v .pdf formáteSfalšované Rozhodnutie na stiahnutie v .pdf formáte