​Príprava štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP) je hlavnou témou 2. výročnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa v dňoch 18. – 19. októbra 2018 uskutočňuje v Bratislave. Rezort zdravotníctva sa k zadefinovaniu ŠDTP zaviazal v programovom vyhlásení vlády. Ide o jednotný systém prevencie, diagnostiky aj liečby v slovenskom zdravotníctve. „Existuje mnoho prístupov k tomu, ako by pacient mal byť vyšetrený a liečený. Potrebujeme vytvoriť štandardné postupy na základe najlepších skúseností a najnovších poznatkov. Iba tak dosiahneme, aby mal každý pacient na Slovensku rovnakú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
MZ SR intenzívne  pracuje postupne na štandardných postupoch pre jednotlivé lekárske, nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti od septembra 2017. Odborné pracovné skupiny doteraz vytvorili a na hodnotenie Komisie MZ SR pre ŠDTP predložili 152 štandardných postupov, ktoré sú v štádiu dokončenia a prípravy implementácie do praxe. Celkovo 19 štandardov je aktuálne už pripravených na implementáciu, napr. z odboru psychiatria, ošetrovateľstvo, či radiačná onkológia. „Tento proces zahŕňa adopciu a adaptáciu klinických postupov, legislatívne úpravy, prípravu materiálno-technického vybavenia, riešenie otázky ľudských zdrojov, vzdelávanie odborníkov a ďalšie nadväzujúce procesné zmeny. Ide o významný posun, pretože práve štandardné postupy koncentrujú najdôležitejšie a najnovšie vedecké poznatky v oblasti konkrétneho klinického problému do komplexného klinického alebo interdisciplinárneho postupu, optimalizujú rozhodnutie lekára, manažment sestry, či iných zdravotníckych pracovníkov a odporúčajú postup diagnostiky a adekvátnej účinnej liečby, a úpravy dispenzarizácie a zavedenia komplexného manažmentu a bezpečnosti pacientov,“ uviedol garant národného projektu ŠDTP Jozef Šuvada.
„Pre zdravotníckych pracovníkov predstavujú štandardy presný návod, ako majú postupovať v diagnostike a liečbe, čím môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich klinických rozhodnutí v prospech pacienta. Tieto postupy odstránia zastarané metódy v diagnostike a liečbe, potlačia u lekárov zvyknutých na nemoderné postupy ich využívanie vo svojej praxi, zosúladia liečebno-diagnostický postup, a tým zlepšia zdravotnú starostlivosť,“ povedal prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD, DrSc., MBA z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM.
V oblasti primárnej starostlivosti odborné pracovné skupiny navrhujú napr. skríning autizmu a odchýlok psychomotorického vývinu dieťaťa počas 2. - 11. preventívnej prehliadky. V geriatrii by odborníci chceli presadiť multidisciplinárny diagnostický postup - tzv. komplexné geriatrické hodnotenie, ktoré by bolo prínosom pre seniorov, keďže je určené na zistenie somatického zdravia, psychosociálneho stavu a funkčných schopností najmä u krehkých alebo inak rizikových seniorov.
„V ošetrovateľstve sú pripravené štandardy výborným vstupným predpokladom pre uplatnenie kompetencií sestier v následnej a dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti,“ dodal J. Šuvada.
„Štandardné postupy presnejšie určujú potrebný rozsah vyšetrení, liečbu, a aj zodpovednosť jednotlivých poskytovateľov. Poskytujú oporu v rozhodovaní, prispievajú k právnej istote pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Obzvlášť dôležitý je význam štandardných diagnostických postupov v akútnej starostlivosti,” povedal Jozef Kalužay zo IV. Internej kliniky LFUK a UNB a člen Komisie MZ SR pre ŠDTP.
Jednotný systém manažmentu starostlivosti o pacienta, diagnostiky a následnej liečby dlhodobo funguje napr. v škandinávskych krajinách, Austrálii, Veľkej Británii, Švajčiarsku, ale aj v susednom Rakúsku, a v súčasnosti ich zavádza do systému zdravotníctva a interdisciplinárnych odborov aj Česko a Maďarsko.