Rezidentské štúdium, prostredníctvom ktorého chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, sa od 1. októbra otvára pre celkovo 11 špecializácií. Lekári tak môžu absolvovať okrem všeobecného lekárstva a pediatrie aj štúdium napríklad psychiatrie, pneumológie, endokrinológie a ďalších. 

Ministerstvo zdravotníctva SR na základe analýzy a  následného definovania chýbajúcich lekárskych miest určilo špecializačné odbory, ktoré budú od 1. októbra zaradené do rezidentského štúdia: 
- všeobecné lekárstvo 
- pediatria 
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- neurológia
- pediatrická neurológia
- pneumológia a ftizeológia 
- psychiatria
- detská psychiatria 
- endokrinológia
- pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
- reumatológia

Zároveň rezort na svojom webovom sídle zverejnil zoznam týchto špecializačných odborov s určením počtu lekárov, ktorí sa môžu zaradiť do rezidentského štúdia s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť. https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Od 1. októbra 2023 sa do rezidentského programu bude môcť zaradiť až 150 lekárov, z toho 56 v špecializácii všeobecné lekárstvo a 53 v špecializácii pediatria.

Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť na štyroch univerzitách:
- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
- Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
- Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
- Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Rezidentské štúdium má pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a zníženie vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ako aj v iných nedostatkových špecializačných odboroch určených MZ SR.