Ministerstvo zdravotníctva SR prináša kľúčový dokument, ktorý je súčasťou Optimalizácie siete nemocníc a ktorý jasne definuje, ako budú  vyzerať nemocnice piatich úrovní od 1.1.2024, to znamená,  aká starostlivosť sa bude v akom ústavnom zariadení poskytovať, minimálne počty výkonov, personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, maximálne čakacie doby, indikátory kvality a iné podmienky a požiadavky na jednotlivé úrovne, ktoré budú musieť nemocnice spĺňať.
 
Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy zdravotných výkonov, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov, koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Táto vyhláška je veľmi dôležitá pre to, lebo ňou chceme  primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti. Každá nemocnica bude poznať svoj rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti, svoje technické vybavenie, personálne zabezpečenie..... a tak bude pacient s príslušnou diagnózou hospitalizovaný presne tam, kde patrí a kde mu vedia najlepšie pomôcť.“
 
Vytvorením piatich úrovní nemocníc  so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zavádzanej kategorizácie ústavnej starostlivosti tiež zabezpečí efektívne využitie zdrojov v zdravotníckom systéme nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj financií z Plánu obnovy a odolnosti SR či štrukturálnych fondov.
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o  kategorizácii ústavnej starostlivosti bola pripravená v spolupráci s odbornými pracovnými skupinami,   bola schválená kategorizačnou komisiou, v ktorej majú zastúpenie aj všetky relevantné pracovné a odborné združenia a spoločnosti, a jej podoba je výsledkom hľadania a nachádzania vzájomných kompromisov. Komplexný material bude zaradený do medzirezortného pripomienkového konania.