Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.   

„Plán obnovy pomáha zo Slovenska urobiť lepšiu krajinu. Dnes prekladáme ďalší dôkaz: druhé kolo priamej finančnej podpory pre nové ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a deti. Som rada, že sa nám na NIKA podarilo v rokovaní s Európskou komisiou zvýšiť maximálnu výšku príspevku až na 80.000 EUR. Naším celkovým cieľom je podpora viac ako 120 nových ambulancií, ktoré budú každý deň pomáhať tisíckam dospelých aj detských pacientov,“ uviedla vicepremiérka pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

„Chcel by som vysloviť poďakovanie aj samosprávam, ktoré sa v tomto ohľade podieľali na zlepšení tejto druhej výzvy. Ambulantnú sféru považuje súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva dlhodobo za najkritickejšiu a preto je veľmi dôležité ju podporovať, nielen finančne aj ďalšími reformnými krokmi. Snahou je ten celý proces otvorenia novej ambulancie čo najviac skrátiť, to je do dvoch mesiacov“ zdôraznil minister zdravotníctva Michal Palkovič a poďakoval všetkým, ktorí sa na jej tvorbe podieľali.

Po prvom roku trvania výzvy ministerstvo identifikovalo potenciál na úpravu výzvy v rámci jej každoročnej aktualizácie. Navrhované zmeny boli komunikované so samosprávnymi krajmi, ktoré mali možnosť posielať vlastné návrhy. 

Medzi najzásadnejšie zmeny patrí:
  • navýšenie sumy príspevku podľa stupňa ohrozenia okresu až do výšky 80-tisíc eur; 
  • zmena spôsobu vyplácania príspevku, ktorý bude prijímateľom poskytnutý jednorazovo po predložení právoplatného povolenia na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie, 
  • zavedenie novej právomoci samosprávnych krajov, ktoré disponujú paušálnym počtom príspevkov v počte 5 pre každú špecializáciu, ktoré môžu ad hoc alokovať podľa potreby na všetky okresy,  kde chýbajú všeobecní lekári alebo primárni pediatri; 
  • rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov z 2 na 4 typy - okrem nových lekárov, ktorí majú záujem stať sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, bude môcť o príspevok žiadať aj existujúci poskytovateľ vo všetkých typoch zdravotnej starostlivosti, ako aj právnická osoba, ktorá v čase podania žiadosti ešte nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale má záujem sa ním stať a poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti za spätné obdobie, ktorý si zriadil novú všeobecnú ambulanciu v období 1.1.2022 – 31.7.2022 v mieste, ktoré sa nachádza v zozname platnom na dané obdobie. 

Okrem úpravy podmienok vo výzve bol zároveň aktualizovaný zoznam nedostatkových okresov s alokovaným príspevkom. Dôvodom jeho každoročnej aktualizácie je, aby výzva dynamicky reagovala na reálnu potrebu príchodu nových lekárov do jednotlivých regiónov. 

Cieľom opatrenia financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR je zvýšiť potrebnú kapacitu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch prostredníctvom podpory zriaďovania nových ambulancií. Hlavným účelom príspevku je finančná kompenzácia nákladov pri zriaďovaní a prevádzkovaní nových ambulancií.

Pri tvorbe výzvy sa od začiatku dbalo na odbremenenie potenciálnych žiadateľov od byrokratického zaťaženia. Nový lekár odovzdá ministerstvu žiadosť a 4 dokumenty (kód zdravotníckeho pracovníka vydaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, údaje potrebné pre vydanie výpisu z registra trestov, test lokálneho vplyvu a súhrnné čestné vyhlásenie). V procese zriaďovania novej ambulancie je zároveň potrebné rozlišovať administratívu spojenú s podnikaním (založenie s.r.o.), s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie) a naopak tú, ktorá je spojená s výzvou a procesom podania žiadosti o príspevok. 

Všetky ďalšie informácie k aktualizovanej výzve sú uvedené webovej stránke www.novaambulancia.sk
 
Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie