OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú
· v prílohe č. 1 v položke 5 sa menia maximálne ceny obchodných výkonov v časti 1b.
· v prílohe č. 2 v časti I.: Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká, sa vypúšťajú z cenovej regulácie lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a naopak sa dopĺňa 56 položiek liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia a vykonáva sa 6 zmien z dôvodu zmeny názvu doplnku lieku.
· V prílohe č. 4 opatrenia, ktorá ustanovuje rozsah regulácie cien a podmienky regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníctva sa mení v časti A položke 8 – Ústavná zdravotná starostlivosť v písmene e) znenie bodu 9 a v časti C sa vypúšťajú zdvojené výkony č. 5745a, 5745b, 5746a a 5746 a upravuje sa administratívno-technická nepresnosť v texte v časti 1. Vyšetrenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

 cenove_opatrenie.rtfcenove_opatrenie.pdf
Zbierka1.zip  

 Dátum vystavenia: 20.06.2005