Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 02/Z/2002 (oznámenie č. 636/2002 Z. z.), opatrenia č. 03/Z/2002 (oznámenie č. 694/2002 Z. z.), opatrenia č. 01/Z/2003 (oznámenie č. 32/2003 Z. z.), opatrenia č. 02/Z/2003 (oznámenie č. 194/2003 Z. z.), opatrenia č. 03/Z/2003 (oznámenie č. 223/2003 Z. z.) a opatrenia č. 04/Z/2003 (oznámenie č. 366/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 4 sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

Ivan M i k l o š
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky


  • Opatrenie MF SR z 12. septembra 2003 č. 05/Z/2003
    - verzia na download - 05-Z-2003-poLRV.rtf

  • Príloha k opatreniu č. 05/Z/2003
    - verzia na download - 05-Z-2003-poLRV-priloha.rtf

Dátum vystavenia: 26.09.2003