Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení výmeru č. R-2/1996 (oznámenie č. 128/1996 Z. z.), výmeru č. R-3/1996 (oznámenie č. 231/1996 Z. z.), výmeru č. R-4/1996 (oznámenie č. 233/1996 Z. z.), výmeru č. R-5/1996 (oznámenie č. 262/1996 Z. z.), výmeru č. R-6/1996 (oznámenie č. 277/1996 Z. z.), výmeru č. R-7/1996 (oznámenie č. 301/1996 Z. z.), výmeru č. R-8/1996 (oznámenie č. 306/1996 Z. z.), výmeru č. R-9/1996 (oznámenie č. 309/1996 Z. z.), výmeru č. R-10/1996 (oznámenie č. 385/1996 Z. z.), výmeru č. R-1/1997 (oznámenie č. 45/1997 Z. z.), výmeru č. R-2/1997 (oznámenie č. 54/1997 Z. z.), výmeru č. R-3/1997 (oznámenie č. 97/1997 Z. z.), výmeru č. R-4/1997 (oznámenie č. 134/1997 Z. z.), výmeru č. R-5/1997 (oznámenie č. 179/1997 Z. z.), výmeru č. R-6/1997 (oznámenie č. 191/1997 Z. z.), výmeru č. R-7/1997 (oznámenie č. 209/1997 Z. z.), výmeru č. R-8/1997 (oznámenie č. 216/1997 Z. z.), výmeru č. R-9/1997 (oznámenie č. 232/1997 Z. z.), výmeru č. R-10/1997 (oznámenie č. 247/1997 Z. z.), výmeru č. R-11/1997 (oznámenie č. 304/1997 Z. z.), výmeru č. R-12/1997 (oznámenie č. 311/1997 Z. z.), výmeru č. R-13/1997 (oznámenie č. 365/1997 Z. z.), opatrenia č. R-1/1998 (oznámenie č. 89/1998 Z. z.), opatrenia č. R-2/1998 (oznámenie č. 207/1998 Z. z.), opatrenia č. R-3/1998 (oznámenie č. 298/1998 Z. z.), opatrenia č. R-4/1998 (oznámenie č. 328/1998 Z. z.), opatrenia č. R-5/1998 (oznámenie č. 386/1998 Z. z.), opatrenia č. R-6/1998 (oznámenie č. 404/1998 Z. z.), opatrenia č. R-7/1998 (oznámenie č. 405/1998 Z. z.), opatrenia č. R-8/1998 (oznámenie č. 409/1998 Z. z.), opatrenia č. R-1/1999 (oznámenie č. 8/1999 Z. z.), opatrenia č. R-2/1999 (oznámenie č. 16/1999 Z. z.), opatrenia č. R-3/1999 (oznámenie č. 52/1999 Z. z.), opatrenia č. R-4/1999 (oznámenie č. 85/1999 Z. z.), opatrenia č. R-5/1999 (oznámenie č. 149/1999 Z. z.), opatrenia č. R-6/1999 (oznámenie č. 156/1999 Z. z.), opatrenia č. R-7/1999 (oznámenie č. 157/1999 Z. z.), opatrenia č. R-8/1999 (oznámenie č. 233/1999 Z. z.), opatrenia č. R-9/1999 (oznámenie č. 332/1999 Z. z.), opatrenia č. R-10/1999 (oznámenie č. 382/1999 Z. z.), opatrenia č. R-11/1999 (oznámenie č. 383/1999 Z. z.), opatrenia č. R-12/1999 (oznámenie č. 384/1999 Z. z.), opatrenia č. R-1/2000 (oznámenie č. 28/2000 Z. z.), opatrenia č. R-2/2000 (oznámenie č. 82/2000 Z. z.), opatrenia č. R-3/2000 (oznámenie č. 198/2000 Z. z.), opatrenia č. R-4/2000 (oznámenie č. 169/2000 Z. z.), opatrenia č. R-5/2000 (oznámenie č. 266/2000 Z. z.), opatrenia č. R-6/2000 (oznámenie č. 452/2000 Z. z.), opatrenia č. R-7/2000 (oznámenie č. 479/2000 Z. z.), opatrenia č. R-1/2001 (oznámenie č. 28/2001 Z. z.), opatrenia č. R-2/2001 (oznámenie č. 114/2001 Z. z.), opatrenia č. R-3/2001 (oznámenie č. 145/2001 Z. z.), opatrenia č. R-4/2001 (oznámenie č. 339/2001 Z. z.), opatrenia č. R-5/2001 (oznámenie č. 498/2001 Z. z.), opatrenia č. R-6/2001 (oznámenie č. 568/2001 Z. z.), opatrenia č. R-1/2002 (oznámenie č. 136/2002 Z. z.), opatrenia č. R-2/2002 (oznámenie č. 692/2002 Z. z.), opatrenia č. R-1/2003 (oznámenie č. 33/2003 Z. z.), opatrenia č. R-2/2003 (oznámenie č.102/2003 Z. z.), opatrenia č. R-3/2003 (oznámenie č. 137/2003 Z. z.) a opatrenia č. R-4/2003 (oznámenie č. 372/2003) sa mení takto:

1. V časti I písm. A položke 14 odsek 2 znie:

"(2) Maximálna ročná sadzba/m2 základného nájomného podľa odseku 1 môže byť zvýšená maximálne o:
a) 20 % v prípade vyššieho vybavenia nebytového priestoru (obloženie stien drevom, mramorom, rýchlovýťahy, klimatizácia a pod.),
b) 500 Sk, ak je nebytový priestor prenajatý na účely prevádzkovania zdravotníckeho alebo lekárenského zariadenia.".

2. V časti I písm. A položke 14 ods. 5 sa slová "rozpočtov miest a obcí" nahrádzajú slovami "rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov miest a obcí".

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

Ivan M i k l o š
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky


  • Opatrenie MF z 12. septembra 2003 č. R-5/2003 - verzia na download - R-5-2003-poLRV.rtf

Dátum vystavenia: 26.09.2003