Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č.588/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 časti IX sa na konci pripája táto veta :
„ Maximálna cena zahŕňa všetky náklady spojené s vyšetrením darcu, odberom krvi, vyšetrením krvi a náklady na spracovanie, prípravu a uskladnenie transfúznych liekov a zisk.“.

2. V prílohe č. 4 sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

 

Rudolf Zajac
minister


Príloha k opatreniu č. 07045-2/2003-OAP

Zmeny a doplnky prílohy č. 4 k opatreniu č. 07045-2/2003-OAP

1. V časti A v úvodnej vete sa slová „ sociálneho zabezpečenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov“ a slová „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

2. V časti A položke 1 písm. a) sa suma „27,00“ nahrádza sumou „32,00“,
suma „53,00“ sa nahrádza sumou „56,00“, suma „32,00“ sa nahrádza sumou „34,00“,
suma „29,00“ sa nahrádza sumou „30,50“ a suma „20,00“ sa nahrádza sumou „24,00“.

3. V časti A položke 1 písm. c) druhom bode sa slová „cholesterolu a triacylglycerolov“ nahrádzajú slovami „cholesterolu, triacylglycerolov a cukru“, slová „ pri výkonoch 149g, 149h, 160 a 250b“ sa nahrádzajú slovami „pri výkonoch 149g, 149h a 160“ a slová „pri výkone 159 je cena bodu vo výške 1,20 Sk, pri výkone č. 250b je cena bodu 0,50 Sk.“ sa nahrádzajú slovami „pri výkone č. 159 je minimálna cena bodu 1,20 Sk, pri výkone č. 250b je minimálna cena bodu 0,50 Sk“.

4. V časti A položke 1 písm. c) treťom bode sa za slovo „cholesterolu“ vkladajú slová „a cukru“ a za slovo „je“ sa vkladá slovo „minimálna“.

5. V časti A položke 1 písm. c) sa vypúšťa ôsmy bod.

6. V časti A položke 1 písm. d) druhej vete suma „0,38 Sk” nahrádza sumou „0,40 Sk” a posledná veta znie : „ Cena bodu zdravotného výkonu podľa písmena c) bodu 7, s výnimkou výkonu vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, je 0,50 Sk; cena bodu za výkon vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti je 0,86 Sk;“.

7. V časti A položke 1 písm. e) sa suma „0,30 Sk” nahrádza sumou “0,40 Sk”.

8. V časti A položke 1 písm. h) sa suma „0,20 Sk” nahrádza sumou „0,30 Sk”.

9. V časti A položke 2 písm. a) sa suma „0,38 Sk” nahrádza sumou „0,40 Sk”.

10. V časti A položke 2 písmeno b) znie :
„b) Cena bodu zdravotného výkonu uvedeného v prílohe č.1 zákona o liečebnom poriadku poskytovaného na sociálne účely je 0,50 Sk.“.

11. V časti A položke 5 sa vypúšťa písmeno c).

12. V časti A názov položky 6 znie: „Záchranná zdravotná služba“.

13. V časti A položke 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) Maximálna cena za jeden kilometer jazdy vozidlom pri sekundárnej doprave kriticky chorých osôb a osôb s prítomným zlyhávaním alebo bezprostredným rizikom zlyhania akéhokoľvek orgánového systému je 15 Sk. Prevádzkovateľovi takejto dopravy v odbore anesteziológia a intenzívna medicína vo vozidle na to osobitne materiálno-technicky prispôsobenom sa k cene za jeden kilometer jazdy pripočítava mesačná suma za jedného poistenca maximálne vo výške 0,10 Sk.”.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

14. V časti A položke 6 písmeno e) znie:
„e) Cena výkonov podľa písmen a) a d) nezahŕňa náklady podľa položky 1 písm. c) prvého bodu.”.

15. V časti A položke 7 písm. d) úvodná veta znie:
“Ceny výkonov podľa písmen a) a b) nezahŕňajú náklady na

 1. primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú praktickým lekárom pre dospelých, praktickým lekárom pre deti a dorast, dorastovým lekárom, gynekológom,

 2. stomatologické výkony,

 3. sekundárnu a následnú zdravotnú starostlivosť,

 4. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,

 5. lekársku službu prvej pomoci,

 6. dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami,

 7. záchrannú zdravotnú službu,

 8. výkony uvedené v časti A položke 10,

 9. transfúzne lieky pripravené podľa § 29a zákona č. 140/1998 Z. z. uvedené v prílohe č.2 časti IX opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003,

 10. mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu poskytnutú pacientom vo výnimočných prípadoch na základe predchádzajúceho súhlasu revízneho lekára,

 11. zdravotnícke pomôcky pri finančne náročných výkonoch uvedené v tejto tabuľke : “.

16. V časti B sa vypúšťa tretí bod.


Dátum vystavenia: 11.03.2004