Na stiahnutie:
Opatrenie.rtf   

Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 28380/2006-OL
z 13. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie
cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004- SL (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.) a opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:


1. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písmeno a) znie:
„a) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 510 000 Sk mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,10), 840 000 Sk mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci10) a 910 000 Sk mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky10), ktoré sú v nepretržitej prevádzke,“.
2. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písmene c) sa za slovo „ambulancie“ vkladajú slová „rýchlej lekárskej pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky,“.
3. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
4. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba sa v písm. f) slová „až e)“ nahrádzajú slovami „a d)“.
5. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba sa v písm. h) slovo „g)“ nahrádza slovom „f)“.
6. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba sa v písm. i) slovo „g)“ nahrádza slovom „f)“.
7. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba sa v písm. k) slová „g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „f), h) a i)“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Valentovič

minister


Dátum vystavenia: 15.12.2006