Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045-9/2005 – SL zo 16. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2003-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č.253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č.474/2004 Z. z.), opatrenia č. 07045-5/2004-OAP (oznámenie č.487/2004 Z. z.), opatrenia č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č. 754/2004 Z. z.) a opatrenia č. 07045-8/2004-OAP (oznámenie č. 89/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 v časti A položke 1 – Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmene c) bode 2 sa číslo „159“ nahrádza slovom „159a“, slovo „159a“ sa nahrádza slovom „159b“ a číslo „3635“ sa nahrádza číslom „3671“.

2. V prílohe č. 4 v časti A položke 1 – Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmene c) bode 3 sa slovo „159a“ nahrádza slovom „159b“ a číslo „3635“ sa nahrádza číslom „3671“.

3. V prílohe č. 4 v časti A položke 1 – Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmene c) bode 4 sa slovo „159a“ nahrádza slovom „159b“ a číslo „3635“ sa nahrádza číslom „3671“.

4. V prílohe č. 4 v časti A položke 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná, vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov písmene c) v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a cena bodu podľa písmena a) okrem ceny bodu podľa písm. d)“.

5. V prílohe č. 4 v časti A položke 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná, vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov písmene c) bode c3 sa slovo „159b“ nahrádza slovom „159c“.

6. V prílohe č. 4 v časti A položke 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná, vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) Cena bodu podľa písmena a), okrem ceny bodu u výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, nezahŕňa náklady podľa položky 1 písmena c) bodu 1.“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

7. V prílohe č. 4 v časti A položke 3 – Maximálne ceny výkonov zdravotnej starostlivosti určené pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa v písmene a) Výkon zdravotnej starostlivosti vypúšťa bod 3.

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 3.

8. V prílohe č. 4 v časti A položke 3 - Maximálne ceny výkonov zdravotnej starostlivosti určené pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť písmeno b) znie:

„b) Maximálne ceny výkonov podľa bodov 1 až 3 zahŕňajú všetky náklady súvisiace s poskytnutím výkonu zdravotnej starostlivosti.“.

9. V prílohe č. 4 v časti A položke 3 - Maximálne ceny výkonov zdravotnej starostlivosti určené pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť písmene c) sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

10. V prílohe č. 4 v časti A sa položka 7 - Záchranná zdravotná služba dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:

„g) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 1 700 000 Sk mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území.

h) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena g) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov.

i) K cene výkonov podľa písmena g) sa pripočítava cena dopravy. Maximálna cena dopravy vrtuľníkom alebo lietadlom za jednu letovú minútu je 1 000 Sk.

j) Maximálna cena jednej letovej minúty za výkony leteckej záchrannej zdravotnej služby poskytnuté cudzincovi pochádzajúcemu zo štátov, s ktorými sú uzatvorené medzištátne dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých sa poskytovaná zdravotná starostlivosť uhrádza úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu, výkony leteckej záchrannej zdravotnej služby poskytnuté poistencovi z iných členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu podľa nariadenia EHS č. 1408/71 a č. 574/72 a výkony leteckej záchrannej služby uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) je 2 500 Sk.

k) Cena podľa písmen g), i) a j) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním leteckej záchrannej zdravotnej služby.“.

11. V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť písmene a) v tabuľke „Cena výkonov poskytnutých jednému hospitalizovanému pacientovi oddeleniami jednotlivých typov zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti“ sa za slová „Vysokošpecializované odborné ústavy ostatné“ vkladajú slová „vrátane Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – pracovisko Podunajské Biskupice“.

12. V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť písmene b) v úvodnej vete sa za slovo „neurologickom“ vkladá čiarka a slovo „chirurgickom“.

13. V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

14. V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť písmene c) bode 1 sa za slovo „nemocniciach“ vkladajú slová „vrátane Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - pracovisko Pezinok“.

15. V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť písmene d) sa slovo „d)“ nahrádza slovom „c)“ a slovo „f)“ nahrádza slovom „e)“.

16. V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť písmene e) sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie :

„9. mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu poskytnutú pacientovi vo výnimočných prípadoch, ak preukázateľné ekonomicky oprávnené náklady na hospitalizáciu pacienta u poskytovateľa prevyšujú maximálnu cenu hospitalizácie v príslušnom medicínskom odbore o viac ako o 2,5 násobok (250 %),“.

Doterajšie body 9 a 10 sa označujú ako body 10 a 11.

17. V prílohe č. 4 časť C - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty sa nahrádza Zoznamom výkonov a ich bodové hodnoty, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

 

Rudolf Zajac
minister zdravotníctva Slovenskej republiky


 

 Opatrenie č. 07045-9/2005 – SL s prílohou "Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty" Súbor na stiahnutie

 

Dátum vystavenia: 21.03.2005