opatrenie_07045_13_2006_SL.pdfopatrenie_07045_13_2006_SL.rtf    

OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006 - SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú

- v prílohe č. 1 - dopĺňa sa ustanovenie o maximálnych cenách tkanív a buniek na účely transplantácie,
- v prílohe č. 2 - dopĺňa sa časť VII. – Tkanivá a bunky na účely transplantácie podľa § 35 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v prílohe č. 4 v časti A a v časti C.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Dátum vystavenia: 27.01.2006