oznamenie.rtfvlastnymat_cenove_vr.rtf  
 

OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006 - SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 4 v časti A.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045-14/2006 - SL
zo 17. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004- SL (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.) a opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2005-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:


1. V prílohe č. 4 časti A v úvodnej vete sa za písmeno e) vkladajú písmená f) až h) ktoré znejú:
„f) výkonov dialyzačnej liečby pri náhlom zlyhaní obličiek, plazmaferézy, hemoperfúzie cez aktívne uhlie a iné sorbenty a dialyzačnej liečby pri chronickom zlyhaní obličiek, 1)
g) výkonov sestier a pôrodných asistentiek v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,1)
h) výkonov poskytnutých hospitalizovaným pacientom v domoch ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V prílohe č. 4 časti A položke 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmene d) sa číslo „0,50“ nahrádza číslom „0,70“.

3. V prílohe č. 4 časti A položke 2 sa v názve za slovom „starostlivosti“ vypúšťa čiarka a slová „výkonov sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe“.

4. V prílohe č. 4 časti A položke 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná, vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov písmene a) bode 2c. sa číslo „0,50“ nahrádza číslom „0,70“.

5. V prílohe č. 4 časti C - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty v Špecializovanej časti skupine XVIII. Nefrológia a dialýza sa v podskupine 2. Mimotelová eliminačná liečba vypúšťajú kapitoly I. Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek, II. Plazmaferéza, III. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty a IV. Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek.

6. V prílohe č. 4 časti C - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty v Špecializovanej časti sa vypúšťa skupina XXXX. Výkony sestier a pôrodných asistentiek v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Rudolf Zajac, v. r.
minister

Dátum vystavenia: 22.03.2006