V opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-7/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva v osobitnom vydaní dňa 29. decembra 2004 došlo k niektorým nepresnostiam. Predmetné chyby sa opravujú takto:

1. príloha č. 4 časť A str. 5 položka 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná - písmeno c) bod 2 sa v texte „159a“ nahrádza „159“, „159b“ sa nahrádza „159a“,
2. príloha č. 4 časť A str. 5 položka 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná - písmeno c) bod 3 sa v texte „159b“ nahrádza „159a“,
3. príloha č. 4 časť A str. 5 položka 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná - písmeno c) bod 4 sa v texte „159b“ nahrádza „159a“,
4. príloha č. 4 časť A str. 7 položka 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná, vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov - písmeno c) sa v úvodnej vete za slová „písmena a)“ vkladajú slová „a cena bodu podľa písmena a) okrem ceny bodu podľa písm. d)“,
5. príloha č. 4 časť A str. 7 položka 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná, vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov - písmeno c) bod c3 sa v texte „159c“ nahrádza „159b“,
6. príloha č. 4 časť C str. 135 - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty – sa v tabuľke pri kóde č. 8040 nahrádza číslo „840“ číslom „340“.

Rudolf Zajac
minister
vz. Peter Ottinger, v.r.  Dátum vystavenia: 17.01.2005