V Opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva v osobitnom vydaní dňa 31. decembra 2003 došlo k niektorým nepresnostiam. Predmetné chyby sa opravujú takto:

1. príloha č. 4 časť A str. 414 č. 85.12.11 bod 4 - Lekárska služba prvej pomoci – písmená d), c) a f) sa nahrádzajú písmenami b), c) a d);

2. príloha č. 4 str. 415 v novooznačenom písm. b) sa slovo „pacienta“ nahrádza slovom „poistenca“;

3. príloha č. 4 str. 415 č. 85.14.14 bod 5 - Doprava do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami – v písm. c) sa slová „za jedného pacienta“ nahrádzajú slovami „za jedného poistenca“;

4. príloha č. 4 str. 415 č. 85.14.15 bod 6 - Záchranná zdravotná služba – rýchla zdravotná pomoc – v písm. a) sa slovo „pacienta“ nahrádza slovom „poistenca“.

 

Rudolf Zajac, v.r.
minister

Dátum vystavenia: 04.02.2004