OPRAVA
V Opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP0105-07195/2005-SL zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP0604 – 24179/2005 – SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia došlo k niektorým nepresnostiam.
OPRAVA_04_05_05.pdfOPRAVA_04_05_05.rtf

 

Dátum vystavenia: 11.05.2005