Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schválilo 30. novembra 2010 odborné usmernenie MZ SR číslo: OF/1511/2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus. V prílohe odborného usmernenia sa ustanovuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus na účel výdaja lieku podľa § 35 ods. 4 a § 38 ods. 7 zákona.

Tento počet sa ustanovil podľa platného súhrnu charakteristických vlastnosti lieku, ktorý bol schválený pri registrácii lieku a je súčasťou rozhodnutia o registrácii lieku s obsahom drogového prekurzora.

Podľa § 35 ods. 4 a § 38 ods. 7 zákona osoba oprávnená vydávať lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis môže vydať liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

Cieľom odborného usmernenia je zabezpečiť rovnaký postup vo všetkých verejných lekárňach pri výdaji a zásielkovom výdaji liekov s obsahom drogového prekurzora, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Číslo: OF/1511/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. 1

Počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus na účel výdaja lieku podľa § 35 ods. 4 a § 38 ods. 7 zákona je uvedený v prílohe tohto odborného usmernenia.

Čl. 2

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ivan Uhliarik, v. r.,
minister


Príloha k odbornému usmerneniu OF/1511/2010

Počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus

  Kód
  ŠÚKL
Názov liekuDoplnokObsah drogového prekurzora v jednotke liekovej
formyliekovej formy
Obsah drogového prekurzora v baleníMaximálna doba používania podľa SPCPočet balení na jeden liečebný cyklusSúhrnné množstvo drogového prekurzora
  52368
ASPIRÍN COMPLEXgru por 10 (5x2)
   30 mg
  300
3 dni (bez konzultácie s lekárom)2600
  52369
ASPIRÍN COMPLEXgru por 20 (10x2)
   30 mg
  600
3 dni (bez konzultácie s lekárom)1600
  40094
DALERON COLD3tbl flm 24
   30 mg
  720
neuvedené1720
  40089
DALERON COLD3tbl flm 12
   30 mg
  360
neuvedené2720
  40088
DALERON COLD3tbl flm 10
   30 mg
  300
neuvedené2600
  45935
MODAFENtbl flm 10
   30 mg
  300
5 dní2600
  7987
MODAFENtbl flm 12
   30 mg
  360
5 dní2720
  11024
MODAFENtbl flm 24
   30 mg
  720
5 dní1720
  87178
NUROFENSTOPGRIPtbl flm 12
   30 mg
  360
5 dní2720
  87179
NUROFENSTOPGRIPtbl flm 24
   30 mg
  720
5 dní1720
  40802
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 2 (blist.)
   30 mg
  60
5 dní12720
  40803
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 5 (blist.)
   30 mg
  150
5 dní4600
  40809
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 24 (blist.)
   30 mg
  720
5 dní1720
  40804
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 6 (blist.)
   30 mg
  180
5 dní4720
  40805
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 10 (blist.)
   30 mg
  300
5 dní2600
  40806
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 12 (blist.)
   30 mg
  360
5 dní2720
  40807
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 16 (blist.)
   30 mg
  480
5 dní1480
  40808
PANADOLPLUSGRIPtbl flm 18 (blist.)
   30 mg
  540
5 dní1540
  30228
PARALEN PLUStbl flm 12
   30 mg
  360
5 dní2720
  40090
PARALEN PLUStbi flm 1030 mg
  300
5 dní2600
  30229
PARALEN PLUStbl flm 2430 mg
  720
5 dní1720