Pri príležitosti 19. novembra, Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, a 20. novembra, výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa, si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spoločne s dole uvedenými subjektmi pripomína posolstvo týchto dní.

Prijatie Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN 20. novembra 1989 predstavuje významný moment procesu formovania práv dieťaťa ako osobitej kategórie práv, procesu od domnienok o tom, čo je pre deti dôležité a nevyhnutné, ku konkrétnym záväzkom. Takmer celosvetové uznanie tohto dokumentu je jasným signálom toho, že napriek rozdielom medzi jednotlivými krajinami, podmienky, v ktorých deti prežívajú svoje detstvo, by mali spĺňať univerzálne akceptované štandardy.

Dvadsaťpäť rokov po prijatí Dohovoru o právach dieťaťa môžeme konštatovať, že tento jedinečný právny, filozofický, referenčný dokument scitlivuje aj spoločnosť na Slovensku – samotné deti, rodičov, profesionálov pracujúcich s deťmi a aktérov s rozhodovacou právomocou.

Dohovor o právach dieťaťa sa obsahovo do veľkej miery viaže na vytvorenie efektívneho systému ochrany dieťaťa. V tomto kontexte a v kontexte aktívneho reflektovania na potreby detí na Slovensku, Slovenská republika vníma ako jednu z prioritných oblastí riešenie násilia na deťoch. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí si uvedomujeme závažnosť a rôznorodú formu tohto javu. Násilie bráni rozvoju detí a v širšom kontexte aj spoločnosti. Nie náhodou sú ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa integrálnou súčasťou globálnej agendy rozvoja.

Koncipovanie, prijatie a implementácia Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 a Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím ako dvoch zo širšieho spektra strategických dokumentov založených a zameraných na práva dieťaťa sú dôkazom toho, že subjekty podpísané pod spoločným vyhlásením si uvedomujú váhu práv detí v každodenných situáciách, nielen pri príležitosti pamätných dní. Zároveň uznávajú svoju spoluzodpovednosť a aktívne sa hlásia k plneniu uvedených strategických dokumentov, čím deklarujú kolektívnu snahu kontinuálne a systematicky zmenšovať medzery medzi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru o právach dieťaťa a ich realizáciou v praxi.


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o príznakoch a diagnostike zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby a o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby