Spoločný systém zdravotného poistenia - Joint Sickness Insurance Scheme (ďalej len „schéma JSIS“) je systém verejného zdravotného poistenia, ktorý funguje nezávisle od systémov verejného zdravotného poistenia v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Osobám zúčastneným na tomto systéme vzniká v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len „Nariadenia“) nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

V súčasnosti sa počet osôb, ktorí majú bydlisko v SR a sú zúčastnení v schéme JSIS, výrazne zvýšil, nakoľko pod schému JSIS podliehajú aj zamestnanci Európskeho orgánu práce (ELA) a ich nezaopatrení rodinní príslušníci týchto zamestnancov (deti). ELA má sídlo v Bratislave.

Poistenci schémy JSIS sami uhrádzajú poskytnutú zdravotnú starostlivosť priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v týchto prípadoch povinný vystaviť potvrdenie o úhrade. Výnimku tvoria hospitalizácie a zdravotná starostlivosť, na ktorú je potrebný predchádzajúci súhlas.

Viac v usmernení pre poskytovateľov: