​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podpísala prvých 31 štandardných diagnostických a terapeutických postupov, ktoré od nového roka vstupujú do praxe. Pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov budú mať záväzný charakter. Ide o postupy napríklad z oblasti ošetrovateľstva, klinickej onkológie, radiačnej onkológie, radiológie, nukleárnej medicíny, psychiatrie, primárnej pediatrie, neonatológie a pôrodníctva, či skríningov nádorových ochorení. „Po rokoch uvádzame do praxe jasné pravidlá. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy jasne zadefinujú, ako by mala vyzerať prevencia, diagnostika či liečba. Cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov na celom Slovensku,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Vďaka postupnému zavedeniu štandardných postupov a postupov pre výkon prevencie s definovaným postupom a cestou pacienta od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu bude možné lepšie realizovať komplexný manažment pacienta a nie len parciálnu starostlivosť s blúdením pacienta v systéme,“ vysvetlil odborný garant projektu Jozef Šuvada.
 
MZ SR intenzívne pracuje na štandardných postupoch pre jednotlivé zdravotnícke odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti. Odborné pracovné skupiny doteraz vytvorili a na hodnotenie Komisie MZ SR pre ŠDTP predložili 152 štandardných postupov, z ktorých je väčšina v štádiu dokončenia a prípravy implementácie do praxe.
 
Od nového roku platia tieto postupy:
 
1. Starostlivosť o novorodenca a matku podľa zásad iniciatívy Baby-friendly Hospital Initiative – podpora vzťahovej väzby a laktácie
2. Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment karcinómu krčka maternice
3. Štandardné postupy pre výkon lekárskeho ožiarenia v nukleárnej medicíne
4. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v ADOS
5. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnej pomoci
6. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom
7. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania
8. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u dospelých)
9. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu
10. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja malnutrície
11. Komplexný ošetrovateľský manažment predchádzania vzniku dekubitov u rizikového pacienta
12. Komplexný manažment pacienta v Domoch ošetrovateľskej starostlivosti
13. Štandardný postup pri vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke vo všeobecnej starostlivosti o deti a dorast
14. Komplexný manažment pacienta so schizofréniou
15. Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami
16. Komplexný manažment pacienta s trvalými poruchami s bludmi
17. Komplexný manažment pacienta s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami 
18. Štandardný operačný postup (SOP) pre paliatívnu rádioterapiu
19. Štandardný operačný postup (SOP) pre radikálnu rádioterapiu
20. Štandardný operačný postup (SOP) pre rádioterapiu s modulovanou intenzitou (IMRT)
21. Štandardný operačný postup (SOP) pre nenádorovú rádioterapiu
22. Štandardný operačný postup (SOP) pre extrakraniálnu stereotaktickú ablatívnu rádioterapiu
23. Štandardný operačný postup (SOP) pre brachyterapiu
24. Štandardný operačný postup (SOP) pre stereotaktickú rádiochirurgiu
25. Štandardný operačný postup (SOP) pre kraniálnu stereotaktickú ablatívnu rádioterapiu
26. Štandardný postup pre výkon lekárskeho ožiarenia – počítačová tomografia
27. Skiaskopia a skiagrafia
28. Štandardný postup pre výkon lekárskeho ožiarenia - diagnostická mamografia
29. Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu
30. Štandardný postup pre výkon prevencie a vykonávanie lekárskeho ožiarenia - Skríningová mamografia
31. Štandardný postup pre  laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii
 
Ministerstvo zdravotníctva spolupracuje pri zostavovaní jednotlivých postupov s medzinárodnými odbornými spoločnosťami, takisto univerzitami a Svetovou zdravotníckou organizáciou. „Rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí sa na uvedenom projekte podieľajú, osobitne členom odborných pracovných skupín a Komisie MZ SR  pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ďakujem za odvedenú prácu,“ uzavrela ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
V nasledujúcich etapách by sa mali štandardné diagnostické a terapeutické postupy tvoriť pre ďalšie medicínske odbory. Celkom ide o ďalších 150 špecializačných oblastí.