Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „štatút") upravuje postavenie, zloženie, pôsobnosť, organizáciu zasadnutí a úlohy Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „rada“).

Čl. 2
Postavenie rady

(1) Rada je koordinačný, poradný, iniciatívny a kontrolný orgán vlády Slovenskej republiky1  (ďalej len "vláda") vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

(2) Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Vo svojej činnosti sa riadi zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády.

(3) Rada ako koordinačný orgán vlády pôsobí na zvyšovanie účinnosti v protidrogovej oblasti tým, že koordinuje jednotlivé protidrogové aktivity všetkých zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy, ostatných orgánov štátnej správy, organizácií a inštitúcií. Zabezpečuje súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového i z hľadiska spôsobov ich realizácie. V súvislosti s tým, rada zabezpečuje sprostredkúvanie prenosu informácií zo zahraničia v rámci multilaterálnej spolupráce s odbornými orgánmi a inštitúciami Organizácie spojených národov, Rady Európy, Európskej únie a ďalšími medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami.

Čl. 3
Zloženie rady

(1) Rada sa skladá z predsedu rady, podpredsedov rady, členov rady a tajomníka rady.

(2) Predsedom rady je minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „predseda rady“).

(3) Podpredsedami rady sú minister spravodlivosti Slovenskej republiky a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredsedovia rady“).

(4) Ďalšími členmi rady sú:

 1. podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky,

 2. podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky,

 3. podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

 4. minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

 5. minister hospodárstva Slovenskej republiky,

 6. generálny prokurátor Slovenskej republiky,

 7. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

(5) Funkčné obdobie členov rady sa riadi funkčným obdobím vlády. Funkčné obdobie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v rade (ďalej len „splnomocnenec vlády“) sa viaže k obdobiu výkonu funkcie splnomocnenca vlády.

(6) Funkcia člena rady sa vykonáva bez nároku na odmenu.

(7) Tajomníkom rady (ďalej len „tajomník rady“) je vedúci zamestnanec príslušného organizačného útvaru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „odbor“).

Čl. 4
Práva a povinnosti predsedu rady, podpredsedov rady, členov rady a tajomníka rady

(1) Predseda rady

 1. riadi činnosť rady,

 2. zodpovedá za činnosť rady vláde,

 3. zvoláva zasadnutia rady,

 4. určuje program zasadnutia rady, vychádzajúc aj z návrhov členov rady,

 5. vedie zasadnutia rady,

 6. navrhuje závery zo zasadnutia rady,

 7. schvaľuje záznam zo zasadnutia rady, po zapracovaní pripomienok členov rady prítomných na jej zasadnutí,

 8. predkladá vláde iniciatívne návrhy a odporúčania rady v protidrogovej oblasti,

 9. predkladá vláde odporúčania, stanoviská rady k návrhom zákonov a iných právnych predpisov, ako aj ďalšie opatrenia nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosahy na protidrogovú oblasť,

 10. na návrh tajomníka rady menuje národných expertov pre kľúčové indikátory Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť - European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (ďalej len „EMCDDA“) určené na monitorovanie drogovej situácie.

(2) Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností, ktorými ich predseda rady poverí.

(3) Členovia rady

 1. sa zúčastňujú na zasadnutiach rady s hlasovacím právom,

 2. sa vyjadrujú k programu a materiálom predkladaným na zasadnutia rady,

 3. iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská,

 4. plnia úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení rady.

(4) Tajomník rady

 1. pripravuje návrh plánu činnosti rady, vychádzajúc aj z návrhov členov rady,

 2. organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutia rady,

 3. informuje radu o plnení jej uznesení,

 4. zabezpečuje vyhotovenie uznesení a záznamu zo zasadnutia rady; uznesenia, záznamy a ďalšia spisová dokumentácia rady sa ukladajú u tajomníka rady,

 5. z pozície národného protidrogového koordinátora po dohode s dotknutými ministerstvami, inštitúciami a organizáciami vymenúva a odvoláva členov pracovných skupín rady a expertných skupín rady, koordinuje činnosť skupín,

 6. zabezpečuje metodickú spoluprácu s pracovnými skupinami rady a expertnými skupinami rady s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy a s vedeckovýskumnými pracoviskami,

 7. z pozície národného protidrogového koordinátora zabezpečuje spoluprácu so zahraničím,

 8. zabezpečuje iné úlohy v oblasti protidrogovej politiky podľa pokynov predsedu rady,

 9. zúčastňuje sa na zasadnutiach rady bez hlasovacieho práva.

(5) Účasť člena rady je vo výnimočných prípadoch zastupiteľná na základe písomného poverenia, súčasťou ktorého je poverenie vyjadrovať sa, zaujímať stanoviská a hlasovať k otázkam prerokúvaným na zasadnutí rady. Zastúpiť člena rady na zasadnutí rady môže v prípade ministrov štátny tajomník; v prípade generálneho prokurátora Slovenskej republiky jeho námestník. Účasť splnomocnenca vlády je nezastupiteľná.

(6) Na zasadnutie rady predseda rady, vzhľadom na charakter prerokúvaných tém, ako aj na podnet člena rady, prizýva ďalších expertov.

Čl. 5
Pôsobnosť rady

(1) Rada koordinuje aktivity všetkých zainteresovaných ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov územnej samosprávy, organizácií a inštitúcií podieľajúcich sa na plnení národnej protidrogovej stratégie (ďalej len „stratégia“). Zabezpečuje kontinuitu prijatých opatrení a aktivít z vecného, časového, priestorového hľadiska aj z hľadiska spôsobov ich realizácie a pre naplnenie cieľov stratégie mobilizuje relevantné štruktúry samosprávy a občianskej spoločnosti.

(2) Rada v rámci svojej pôsobnosti koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe členstva v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách. Rozpracúva zámery a ciele protidrogovej stratégie Európskej únie a európskeho akčného plánu boja proti drogám, zabezpečuje ich realizáciu na národnej úrovni. V rámci multidisciplinárnej spolupráce sprostredkúva prenos informácií zo zahraničia, najmä z Európskej únie, z Organizácie Spojených národov, z Rady Európy, zo Svetovej zdravotníckej organizácie a z ďalších medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa znižovaním ponuky drog a dopytu po drogách a iných návykových látkach.

(3) Rada sústreďuje, prerokúva a prostredníctvom svojho predsedu predkladá vláde návrhy, a stanoviská týkajúce sa protidrogovej politiky a problematiky drog.

(4) Rada prerokúva a predkladá vláde prostredníctvom predsedu rady najmä:

 1. stratégiu ako základný dokument realizácie protidrogovej politiky štátu,

 2. návrh na finančné zabezpečenie protidrogovej politiky štátu,

 3. návrhy riešenia mimoriadne závažných problémov v protidrogovej oblasti v Slovenskej republike,

 4. návrhy na preventívne programy smerujúce k predchádzaniu zneužívania drog a drogových prekurzorov.

(5) Rada tiež prerokúva:

 1. najdôležitejšie protidrogové rezortné programy, ktorými sa realizujú hlavné úlohy stratégie,

 2. návrhy právnych predpisov, ktorými sa právny poriadok SR aproximuje s právom EÚ v oblasti znižovania dopytu po drogách a ponuky drog,

 3. výstupy pracovných skupín rady a expertných skupín rady, ak sú predložené na rokovanie rady,

 4. materiály určené na rokovanie vlády, ak ich obsah súvisí s predmetom činnosti rady,

 5. návrhy na implementáciu drogového informačného systému, vytváranie dátových tokov a databanky údajov, analýz, vedeckých dôkazov a aktuálnych informácií, prognostické činnosti o povahe a rozsahu drogového fenoménu,

 6. opatrenia na realizáciu a podporu monitorovania situácie v drogovej oblasti podľa medzinárodných a domácich požiadaviek, pravidelné vyhodnotenia monitorovania,

 7. koordináciu a podporu výskumu v oblasti problematiky drog a drogových závislostí.

(6) Rada prostredníctvom odboru na žiadosť vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy posudzuje materiály, týkajúce sa stratégie, zaujíma k nim stanoviská a navrhuje účinné opatrenia. Podľa potreby poskytuje odbornú pomoc pri zostavovaní konkrétnych programov na znižovanie dopytu po drogách a ponuky drog.

(7) Rada koordinuje postupy ochrany spoločnosti pred problémami spôsobenými omamnými a psychotropnými látkami na úrovni orgánov štátnej správy, pričom spolupracuje s orgánmi regionálnej a miestnej samosprávy, s organizáciami neštátneho sektora, ktoré sa zúčastňujú na plnení jednotlivých úloh stratégie.

(8) Rada v dvojročných intervaloch podáva vláde prostredníctvom predsedu rady súhrnnú informáciu o realizácii protidrogovej politiky štátu v súlade so stratégiou, v prípade potreby navrhuje opatrenia na riešenie identifikovaných problémov.

(9) Na realizáciu svojich aktivít rada vytvára pracovné skupiny rady a expertné skupiny rady.

(10) Rada spolupracuje s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré konajú vo veci drogových prekurzorov.

Čl. 6
Zasadnutia rady

(1) Zasadnutie rady zvoláva predseda rady spravidla dvakrát ročne, a to písomne, najmenej 14 dní vopred.

(2) Zasadnutie rady je predseda rady povinný zvolať do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti o zvolaní rady najmenej jednej tretiny členov rady.

(3) Zasadnutie rady vedie predseda rady, v čase jeho neprítomnosti ním poverený podpredseda.

(4) K prerokúvaným materiálom prijíma rada stanovisko formou uznesenia. Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.

(5) Rada je spôsobilá zasadať a uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(6) V neodkladnom prípade môže predseda rady požiadať členov rady, aby o uznesení podľa ods. 5 rozhodli aj mimo zasadnutia rady (hlasovanie per rollam). V tomto prípade tajomník rady zabezpečí doručenie návrhu uznesenia členom rady. Takéto uznesenie je schválené po doručení písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov rady tajomníkovi rady. Ak nedôjde k schváleniu uznesenia per rollam, predseda rady zvolá zasadnutie rady.

(7) Uznesenia podpísané predsedom rady doručí tajomník rady členom rady písomne alebo elektronicky do desiatich dní odo dňa zasadnutia rady.

(8) Zasadnutia rady sú neverejné.

Čl. 7
Plánovanie činnosti rady

(1) Činnosť rady sa riadi plánom činnosti rady vypracovaným spravidla na obdobie jedného roka. Plán činnosti rady vypracúva tajomník rady na základe podkladov od členov rady, schvaľuje ho rada.

(2) Podľa plánu činnosti rady tajomník rady vypracúva program zasadnutí rady, ktorý schvaľuje predseda rady. Program zasadnutí rady sa priebežne aktualizuje. O doplnkoch a iných zmenách programu zasadnutí rady rozhoduje predseda rady na návrh tajomníka rady.

Čl. 8
Predkladanie materiálov rade

(1) Rada spravidla rokuje na základe písomných materiálov členov rady, so súhlasom predsedu rady prerokúva aj iné materiály. V neodkladnom prípade sa materiály predkladajú priamo na rokovaní.

(2) Materiály navrhnuté na rokovanie rady sa doručujú v elektronickej a listinnej forme v jednom originálnom výtlačku tajomníkovi rady najneskôr 15 dní pred plánovaným zasadnutím rady.

(3) Program rokovania a materiály na rokovanie zasiela tajomník rady členom rady v elektronickej forme spravidla najmenej desať dní pred plánovaným zasadnutím rady.

Čl. 9
Pracovné skupiny rady a expertné skupiny rady

(1) Rada vytvára z vybraných odborníkov pracovné skupiny rady na riešenie konkrétnych problémov v oblasti protidrogovej politiky na prípravu materiálov, ktoré sa majú prerokovať vo vláde alebo v rade, či už na riešenie úloh súvisiacich so spoluprácou Slovenskej republiky so zahraničím alebo pri tvorbe a realizácii stratégie. Pracovné skupiny rady nemajú vlastný štatút.

(2) Pracovné skupiny rady zriaďuje a zrušuje rada na návrh predsedu rady. Vedúcim pracovnej skupiny rady môže byť len zamestnanec odboru.

(3) Pracovné skupiny rady vypracúvajú odborné stanoviská k návrhom právnych predpisov v oblasti drog, podieľajú sa na účinnej spolupráci s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy, s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami.

(4) Rada zastrešuje činnosť expertných skupín rady vytvorených na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť a prerokúva ich výstupy v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii v oblasti monitorovania drogovej situácie na Slovensku.

(5) Vedúcim expertnej skupiny rady je spravidla národný expert pre kľúčový indikátor EMCDDA alebo inú oblasť monitorovania drogovej situácie. Menuje ho predseda rady na návrh tajomníka rady.

(6) Členmi expertných skupín rady sú odborní pracovníci z inštitúcií a organizácií relevantných vo vzťahu k monitorovaniu drogovej situácie v Slovenskej republike. Expertné skupiny rady na svojich stretnutiach prerokúvajú najmä metodologické, legislatívne, právne, organizačné a technické otázky súvisiace s monitorovaním a predkladajú na rokovanie rady návrhy týkajúce sa zabezpečenia monitorovacích úloh na národnej úrovni v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť.

(7) Zásady a spôsob rokovania pracovnej skupiny rady a expertnej skupiny rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje rada.

Čl. 10
Finančné a materiálne zabezpečovanie činnosti rady

Výdavky spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnenia štatútu schvaľuje vláda na návrh predsedu rady.

(2) Zrušuje sa Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 215 z 30. apríla 2013.

Čl. 12
Účinnosť

Podľa tohto štatútu sa postupuje odo dňa jeho schválenia vládou.


1.§2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy