Aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike vznikla v spolupráci expertov Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú zastrešil Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa. Proces aktualizácie bol realizovaný v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Materiál nadväzuje na Stratégiu z novembra 2015, ktorú vypracoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR. Ambíciou Stratégie DSZS je iniciovať verejnú diskusiu k dosiahnutiu celospoločenského konsenzu vo veci nastavenia a implementácie opatrení, ktoré budú nosnými piliermi systémového zabezpečenia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

STRATEGIA_LTC_10_2019_AOPP_PROJEKT-c-1.pdf  Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike