Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia detí a mládeže pre rok 2015 (ďalej len „verejná výzva“) na plnenie Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015 (ďalej len „národného programu“) sa zverejňuje v súlade s § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 72/2015 Z. z..

1. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je 31. augusta 2015.

2. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

3. Základný cieľ projektu, hodnotiace kritériá
Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na zdravie detí a mládeže realizovaná v súvislosti s plnením úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast Slovenskej republike na roky 2008 – 2015.

a) Prioritné oblasti podpory zdravia detí a mládeže pre rok 2015 sú:

Zvýšenie odhaľovania porúch psychomotorického vývinu

podpora aktivít orientovaných na podrobné skríningové vyšetrenia zamerané na diferenciáciu fyziologického a rizikového vývinu psychomotoriky dieťaťa
od 0 do 3 rokov života,
validizácia psychometrických vlastností skríningového nástroja s normami vhodného pre pediatrickú prax,
vytvorenie štandardizovaného postupu skríningu psychomotorického vývinu dieťaťa od 0 do 3 rokov života.

Zvýšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti o podpore dojčenia a uplatňovania zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative v ústavnej zdravotnej starostlivosti

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (najmä lekárov s profesijným titulom neonatológ, pediater, gynekológ a pôrodník, sestier a pôrodných asistentiek)
v uplatňovaní zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative a podpore dojčenia, vykonávané odbornými zdravotníckymi pracovníkmi s platným medzinárodným certifikátom laktačných konzultantov International Board Certified Lactation Consultant (ďalej len „IBCLC“), ktorí sú zaradení v systéme CERPs Continuing Education Recognition Points (ďalej len „CERPs“), a ktorých edukačné činnosti garantuje Slovenská pediatrická spoločnosť,
podpora praktického vzdelávania v technikách dojčenia realizovaná odbornými zdravotníckymi pracovníkmi s platným certifikátom IBCLC a zaradením do CERPs,
podpora propagácie dojčenia na odborných podujatiach, v odborných časopisoch a webovom sídle.

Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia pracovísk poskytujúcich zdravotnú starostlivosť ťažkým monotraumám a polytraumám

podpora diagnostických vyšetrení a terapeutických výkonov u detí s ťažkou monotraumou a polytraumou.

b) Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sú uvedené v prílohe Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „Štatút“), ktorý je v prílohe č. 1 tejto verejnej výzvy. Hodnotu kritérií vyjadruje číselné rozpätie (príloha štatútu).

4. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách písomne; formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe je uvedený v prílohách č. 2 až 4 tohto oznámenia. Prílohy k žiadosti podľa § 4 ods. 7 zákona o dotáciách musia byť predložené podľa § 5 ods. 3 zákona o dotáciách vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu.

5. Podmienky poskytnutia dotácie
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi po predložení žiadosti o poskytnutie dotácie a dokladov pri splnení podmienok podľa zákona o dotáciách:
a) popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia,
b) štruktúrovaný rozpočet projektu,
c) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,
d) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
e) výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri, alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
f) výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
g) doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa odseku 2,
a podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách:
h) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom - čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdením miestne príslušného
správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ak ide o splnenie podmienky podľa ods. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách,
i) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácií a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, – potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
j) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia - čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
k) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu – potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
l) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi na:
a) úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž (do 50% celkovej sumy dotácie).

6. Disponibilný objem finančných zdrojov na rok 2015 je 100 000,00 eur.

7. Maximálna a minimálna výška jednej žiadanej dotácie
Maximálna výška je 35 000,00 eur.
Minimálna výška je 7 000,00 eur.

8. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie
Každá žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť podaná v súlade so zákonom o dotáciách.
Žiadosti o poskytnutie dotácie vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti budú posúdené ako nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, a bude vyzvaný na doručenie prepracovanej resp. doplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie do 3 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti o poskytnutie dotácie v stanovenej lehote, žiadosť o poskytnutie dotácie bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude žiadateľ písomne informovaný do 10 kalendárnych dní odo dňa rozhodnutia o vyradení.
Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti o poskytnutie dotácie, odstráni žiadateľ v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.

9. Spôsob predloženia žiadostí o poskytnutie dotácie
Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v písomnej verzii, v slovenskom jazyku
a to 1 krát originál žiadosti o poskytnutie dotácie, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu s povinnými prílohami a 1 krát kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie bez identifikácie žiadateľa (+ zálohované na CD nosiči), scan ani PDF formát nie sú prípustné. Originál vrátane príloh, ako aj kópia žiadosti o poskytnutie dotácie bez príloh, majú byť zviazané jednotlivo. Strany musia byť očíslované.

Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s predpísanými prílohami sa predkladá poštou, osobne alebo kuriérom tak, aby bola ministerstvu zdravotníctva doručená najneskôr v termíne na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie uvedenom v bode 1 tejto verejnej výzvy; ak sa žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá osobne alebo kuriérom, predloží sa v podateľni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová ul. č. 2, 837 52 Bratislava, prízemie, č. dverí 5.

Obálky/balíky doručené poštou alebo zaregistrované podateľňou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva zdravotníctva“) po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala.

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednom ucelenom zalepenom obale, ktorý bude viditeľne a zrozumiteľne označený slovami:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – podpora zdravia detí a mládeže 2015, NEOTVÁRAŤ.“
a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia zdravia
Odbor zdravotnej starostlivosti
Limbová 2
837 52 Bratislava

10. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí
Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 15. októbra 2015.

11. Zloženie komisie
Výberovým a hodnotiacim orgánom je komisia zriadená ministerstvom zdravotníctva, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 29. júna 2012, čiastke 17-19, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto verejnej výzvy a Dodatok č. 1/2015 k Štatútu komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 19. júna 2015, čiastke 4-5, ktorý tvorí prílohu č. 1A tejto verejnej výzvy.

12. Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie
Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva.

13. Zoznam zamietnutých žiadostí o poskytnutie dotácie a dôvod ich zamietnutia
Zoznam zamietnutých žiadostí o poskytnutie dotácie a dôvod ich zamietnutia bude uverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva.

14. Často kladené otázky
Často kladené otázky budú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

15. Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 5 tejto verejnej výzvy.


Názov

formát

docx

doc

trf

pdf

Verejná výzva - kompletný materiál

0-vyzva-komplet.docx 

0-vyzva-komplet.doc 

0-vyzva-komplet.ftf 

0-vyzva-komplet.pdf 

Verejná výzva

1-vyzva.docx 

1-vyzva.doc 

1-vyzva.rtf 

1-vyzva.pdf 

Štatút komisia

2-statut.docx 

2-statut.doc 

2-statut.rtf 

2-statut.pdf 

Dodatok k štatútu

3-dodatok-k-statutu.docx 

3-dodatok-k-statutu.doc 

3-dodatok-k-statutu.rtf 

3-dodatok-k-statutu.pdf 

Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti

4-priloha1-kriteria.docx 

4-priloha1-kriteria.doc 

4-priloha1-kriteria.rtf 

4-priloha1-kriteria.pdf 

Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ

5-priloha2-vzor-ziadost.docx 

5-priloha2-vzor-ziadost.doc 

5-priloha2-vzor-ziadost.rtf 

5-priloha2-vzor-ziadost.pdf 

Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ

6-priloha3-vzor-ziadost.docx 

6-priloha3-vzor-ziadost.doc 

6-priloha3-vzor-ziadost.rtf 

6-priloha3-vzor-ziadost.pdf 

Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je právnická osoba

7-priloha4-vzor-ziadost.docx 

7-priloha4-vzor-ziadost.doc 

7-priloha4-vzor-ziadost.rtf 

7-priloha4-vzor-ziadost.pdf 

Návrh zmluvy

8-priloha5-navrh-zmluvy.docx 

8-priloha5-navrh-zmluvy.doc 

8-priloha5-navrh-zmluvy.rtf 

8-priloha5-navrh-zmluvy.pdf