Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2016 (ďalej len „verejná výzva“) je vypracovaná na základe úlohy č. B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 671 z 9. decembra 2015, v zmysle ktorej má minister zdravotníctva zabezpečiť plnenie aktivít v rámci Akčného plánu k Národnému programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 podľa 9. základných priorít, rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva (ďalej len „akčný plán“).

Verejná výzva sa predkladá v súlade § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2010 Z. z.“) na realizáciu prioritne určenej úlohy pre rok 2016 z akčného plánu, ktorá znie:

„podpora a rozvoj zdravotnej starostlivosti – vývoj národného špecializovaného expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktorej výstupom bude podpora a rozvoj 1 až 2 plnohodnotných národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktoré budú zapojené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.“.

Verejná výzva sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z.

 

Kompletný materiál na stiahnutie:


Kompletny-material-v-pdf-formate.pdfKompletny-material-v-pdf-formate.pdf
 Kompletny-material-na-stiahnutie.zipKompletny-material-na-stiahnutie.zip