Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2018 (ďalej len „verejná výzva“) je vypracovaná na základe úlohy č. B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 671/V z 9. 12. 2015 a úlohy č. B.1. u uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2018 z 11. 04. 2018, v zmysle ktorej má minister zdravotníctva zabezpečiť plnenie aktivít v rámci Akčného plánu k Národnému programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 podľa 9 základných priorít, rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva (ďalej len „akčný plán“).

Verejná výzva sa predkladá v súlade § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2010 Z. z.“) na realizáciu prioritne určenej úlohy pre rok 2019 z akčného plánu, ktorá znie:

„podpora a rozvoj zdravotnej starostlivosti – vývoj národného špecializovaného expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktorej výstupom bude podpora a rozvoj 1 až 2 plnohodnotných národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktoré budú zapojené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.“.

Verejná výzva sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z.

Kompletný materiál kompletny-material.zip kompletny_material.zip
Vlastný materiál - verejná výzva -ZCH 2019 vlastny-material.docx vlastny-material.rtf
Príloha č. 1 výnos MZ SR_úplné znenie priloha-c-01.pdf priloha-c-01.pdf
Príloha č. 2 Vzor žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ priloha-c-02.docx priloha-c-02.rtf
Príloha č. 3 Vzor žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ priloha-c-03.docx priloha-c-03.rtf
Príloha č. 4 Vzor žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorým je právnická osoba priloha-c-04.docx priloha-c-04.rtf
Príloha č. 5 Vzor štruktúrovaný rozpočet projektu priloha-c-05.docx priloha-c-05.rtf
Príloha č. 6 Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona priloha-c-06.docx priloha-c-06.rtf
Príloha č. 7 Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do zoznamu národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike priloha-c-07.doc priloha-c-07.rtf
Príloha č. 8 Často kladené otázky súvisiace s dotáciami priloha-c-08.rtf priloha-c-08.rtf
Príloha č. 9 Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie ZCH 2019 priloha-c-09.rtf priloha-c-09.rtf
Príloha č. 10 Štatút komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-10.doc priloha-c-10.rtf
Príloha č. 11 Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-11.doc priloha-c-11.rtf
Príloha č. 12 Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-12.doc priloha-c-12.rtf