​​

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 3360/11, 851 07  Bratislava - mestská časť Petržalka.  


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • odborná prax 5 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
 • dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
 • odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch),
 • Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
 • doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
 • projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.


Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 normostrán A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 18 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.


Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 30. júla 2024 s označením na obálke „VK ZZS BA - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Základná zložka mzdy
: 4 500 €
(Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejňuje základnú zložku mzdy v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zverejnením základnej zložky mzdy nie sú dotknuté ustanovenia kolektívnej zmluvy a interných predpisov upravujúcich odmeňovanie zamestnancov organizácie, ak z osobitných predpisov nevyplýva inak.)


Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať  o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené.

 

Dokumenty

 

 


1Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7.