Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2019 (ďalej len „verejná výzva“) sa iniciuje v súlade s ustanovením zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
na základe ktorého možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva aj na účely „vzdelávania odbornej a laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane zdravia“.

Prioritne určené oblasti pre rok 2019:

V rámci realizácie prioritne určených oblastí pre rok 2019 rozpracovaných na podmienky rezortu zdravotníctva jedná sa o podporu zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých - programy zamerané na podporu všetkých vekových skupín, s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a adolescentov a integráciu duševne chorých do komunity.

Verejná výzva sa zverejňuje v súlade s § 2 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 9 a § 5 ods.
8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 20. 05. 2019.

2. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií v pôsobnosti MZ SR

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.
Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „Výnos MZ SR“), ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. júla 2015, ročník 63, čiastka 6 – 7, tvorí prílohu č. 1 tejto verejnej výzvy.

3. Základný cieľ projektu:

Cieľom je podpora zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých - programy zamerané na podporu všetkých vekových skupín, s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a adolescentov a integráciu duševne chorých do komunity.

Cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť transparentnosť pri poskytnutí dotácií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (t.j. finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo štátneho rozpočtu) prihláseným žiadateľom.

4. Formulár žiadosti v elektronickej podobe:

Vzor povinných formulárov v elektronickej podobe, pre podanie žiadosti:

a) ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ - príloha č. 2 tejto verejnej výzvy,
b) ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – NEPODNIKATEĽ - príloha č. 3 tejto verejnej výzvy,
c) ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE PRÁVNICKÁ OSOBA – príloha č. 4 tejto verejnej výzvy,
d) PROJEKT: ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET - príloha č. 5 tejto verejnej výzvy.

5. Podmienky poskytnutia dotácie:

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba.

Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

I. žiadosť o poskytnutie dotácie - uverejnená v prílohe č. 2 až 4 tejto verejnej výzvy,
II. povinné prílohy (podľa zákona o dotáciách a zákona o rozpočtových pravidlách):
    a) popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia,
    b) štruktúrovaný rozpočet projektu - uverejnený v prílohe č. 5 tejto verejnej výzvy,
    c) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba (zakladateľská listina, štatút organizácie, zriaďovacia listina, spoločenská zmluva, písomná zmluva o zriadení právnickej osoby),
    d) doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom čestného vyhlásenia, že žiadateľ poskytne v prípade podpory projektu 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany - iný sponzor, mesto, obec, že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku),
    e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
    f) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
    g) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
    h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
    i) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
    j) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne (Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.), že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
    k) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – podľa zákona o registri trestov § 10, ods. 4, písm. a) a písm. b),
    l) doklad, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tejto verejnej výzvy a podľa § 5 ods. 3 zákona o dotáciách musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa bodu 5, ods. II. písm. f) a h) tejto verejnej výzvy sa nevzťahujú na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy.

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa bodu 5, ods. II. písm. f) a j) tejto verejnej výzvy preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.

Dotáciu nemožno poskytnúť:

a) na úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž (do 50 % celkovej sumy dotácie),
d) žiadateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin.

6. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu:

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu duševného zdravia v rozpočtovom roku 2019 je 100 000,00 eur. Za nasledovné obdobie sa plánuje 100 000,00 eur/rok.

7. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie:

Najvyššia výška je 33.000,00 eur.
Najnižšia výška je 7.000,00 eur.

8. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:

Každá žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť podaná v súlade s touto verejnou výzvou.

Žiadosti o poskytnutie dotácie vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári, ako je predpísaný, príp. nekompletné žiadosti budú posúdené, ako dočasne nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.

Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom na adrese, ktorú uviedol v žiadosti, t. j. bude vyzvaný na doručenie prepracovanej, resp. doplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie do 3 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia e-mailu. V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti o poskytnutie dotácie v stanovenej lehote, žiadosť o poskytnutie dotácie bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude písomne informovaný do 10 kalendárnych dní, odo dňa rozhodnutia o vyradení.

9. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie:

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku, a to jedenkrát originál žiadosti o poskytnutie dotácie, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami; jedenkrát kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie bez identifikácie žiadateľa; jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti o poskytnutie dotácie, vrátane príloh, ako aj kópia žiadosti o poskytnutie dotácie bez príloh, majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.

Žiadosť o poskytnutie dotácie, spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti. Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala. Podateľňa ministerstva prijíma poštu od pondelka až do štvrtka od 8.00 do 15.00 hod., v piatok od 8.00 do 14.00 hod., prízemie, číslo dverí 5.

Žiadosť o poskytnutie dotácie, vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

„Verejná výzva - Podpora duševného zdravia pre rok 2019“.

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia zdravia
Odbor zdravotnej starostlivosti
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

10. Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 20.06.2019.

11. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie:

Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje komisia zriadená ministerstvom.

12. Zloženie komisie:

Výberovým a hodnotiacim orgánom je Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej zloženie a činnosť upravuje:

    a) Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z 29. júna 2012, uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. júna 2012, ročník 60, čiastka 17 – 19, tvorí prílohu č. 8 tejto verejnej výzvy.
    b) Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z 19. júna 2015, uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. júna 2015, ročník 63,
čiastka 4 – 5, tvorí príloh č. 9 tejto verejnej výzvy.
    c) Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z 13. augusta 2015, uverejnený
vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. augusta 2015, ročník 63, čiastka 8 – 9, tvorí prílohu č. 10 tejto verejnej výzvy.

13. Zoznam všetkých schválených žiadostí vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie:

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministerkou zdravotníctva na webovom sídle ministerstva, v časti Projekty a výzvy – Národné programy zdravia – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, ktorá je umiestnenená v ľavej časti webovej stránky

14. Zoznam všetkých neschválených žiadostí, vrátane dátumu a dôvodu ich neschválenia:

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení ministerkou zdravotníctva na webovom sídle ministerstva. v časti Projekty a výzvy – Národné programy zdravia – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, ktorá je umiestnená v ľavej časti webovej stránky.

15. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami:

Často kladené otázky sú zosumarizované v prílohe č. 6 tejto verejnej výzvy.

16. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie:

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 7 tejto verejnej výzvy.

A. Prílohy - 11

Príloha Názov prílohy docx rtf pdf

Príloha č. 1

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí
o poskytnutie dotácie.

    vestnik-2015-6-7.pdf

Príloha č. 2

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ

Priloha02.docx Priloha02.rtf Priloha02.pdf

Príloha č. 3

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE
FYZICKÁ OSOBA – NEPODNIKATEĽ

Priloha03.docx Priloha03.rtf Priloha03.pdf

Príloha č. 4

VZOR ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM
JE PRÁVNICKÁ OSOBA

Priloha04.docx Priloha04.rtf Priloha04.pdf

Príloha č. 5

VZOR PROJEKT: ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET

Priloha05.docx Priloha05.rtf Priloha05.pdf

Príloha č. 6

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

Priloha06.docx Priloha06.rtf Priloha06.pdf

Príloha č. 7

„Návrh“ Zmluva č. ......... /2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2019 uzatvorená podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)

Priloha07.docx Priloha07.rtf Priloha07.pdf

Príloha č. 8

ŠTATÚT Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Priloha08.docx Priloha08.rtf Priloha08.pdf

Príloha č. 9

Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Priloha09.docx Priloha09.rtf Priloha09.pdf

Príloha č. 10

Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Priloha10.docx Priloha10.rtf Priloha10.pdf

 

Kompletný materiál na stiahnutie: zip docx rtf pdf
vv-2019.zip vv-2019.docx vv-2019.rtf vv-2019.pdf