VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutí dotácie podľa §2 ods. 1 písm.d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na rok 2019

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA podporu duševného zdravia pre rok 2019
proj.č. Názov žiadateľa Účel/názov projektu Dátum ich schválenia
Výška žiadanej dotácie
Výška poskytnutej dotácie
5/2019 ČERVENÝ NOS Clowndoctors Podpora obnovy duševného zdravia prostredníctvom návštev zdravotných klaunov v psychiatrických zariadeniach 11.7.2019 17 818,00 € 8 800,00 €
1/2019 oneT Dokumentárno - vzdelávací film: Čistá duša 11.7.2019 10 165,00 € 8 800,00 €
11/2019 Linka detskej istoty, n. o. Linka pomoci pre deti a mládež – duševné zdravie a dištančné podporné, preventívne a krízové poradenstvo 11.7.2019 24 374,00 € 14 032,00 €
2/2019 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec Podpora psychohygieny a integrácie detí a adolescentov s poruchou autistického spektra 11.7.2019 13 006,16 € 7 500,00 €
22/2019 Univerzita Komenského v Bratislave/Lekárska fakulta Nečakajme na zázrak 11.7.2019 17 988,00 € 12 550,00 €
20/2019 Liga za duševné zdravie SR, o.z. Dištančné poradenstvo zamerané na podporu zachovania duševného zdravia, psychogienu a prevenciu duševných porúch a suicídií ako podporná bezplatná služba obyvateľstvu 11.7.2019 32 956,96 € 9 522,00 €
7/2019 CREATIVE PARK, o.z. Zdravá duša 11.7.2019 19 766,00 € 10 996,00 €
6/2019 Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík SOMPACIENT.SK 11.7.2019 31 245,00 € 8 800,00 €
21/2019 IPčko Centrum krízovej intervencie 11.7.2019 31 200,00 € 12 000,00 €
30/2019 Regionálne občianske združenie ODOS Aktívny život pre všetkých 11.7.2019 16 245,00 € 7 000,00 €
Schválené dotácie - celkom    214 764, 12 100 000,00 €

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA podporu duševného zdravia pre rok 2019
proj.č. Názov žiadateľa Účel/Názov projektu Dátum ich neschválenia Výška žiadanej dotácie Dôvod neschválenia žiadosti
9/2019 VEEVENT Psychohygiena, komunikácia a manažment pre lekárov 11.7.2019 13 740,00 € Projekt nekorešponduje s prioritnými oblasťami výzvy. Pod 50 bodov (49)
14/2019 BUDÚCNOSŤ, n.o. Virtuálne S BUDÚCNOSŤOU v roku 2019 11.7.2019 10 780,00 € Projekt obsahovo nezodpovedá prioritne určeným oblastiam výzvy. Pod 50 bodov (49)
12/2019 "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť Ochrana a podpora duševného zdravia seniorov - osveta a vzdelávanie v súvislosti s prevenciou 11.7.2019 29 782,00 € Nekorešponduje s vyhlásenou výzvou. Pod 50 bodov (46)
4/2019 Občianske združenie "CMZ-MATKA" Ako začať prestať – zákonitosti závislosti 11.7.2019 31 650,00 € Nehospodárne využitie finančných prostriedkov. Pod 50 bodov (45)
15/2019 PloDar Podpora duševného zdravia využitím diagnostiky a liečby metódami RRM 11.7.2019 14 762,00 € Pod 50 bodov (45)
19/2019 Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie Medzinárodná konferencia „Duševné zdravie, kooperácia a kvalita života“ 11.7.2019 17 800,00 € Pod 50 bodov (45)
17/2019 VOXPSYCHÉ, s.r.o. Podpora duševného zdravia a vytvorenie podmienok pre rozvoj komunitných služieb v oblasti duševného zdravia v regióne 11.7.2019 30 897,00 € Projekt nespĺňa požadované zameranie. Pod 50 bodov (44).
13/2019 Hornozemplínske osvetové stredisko Športové hry kultúrnych pracovníkov 11.7.2019 7 346,00 € Projekt nezachováva prioritne určené oblasti výzvy. Pod 50 bodov (40)
18/2019 Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice „V zdravom tele - zdravý duch“ – podpora zdravého telesného a duševného vývinu u adolescentov 11.7.2019 10 108,00 € Pod 50 bodov (37)
23/2019 Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Ochrana a podpora duševného zdravia rómskej mládeže v rámci prevencie závislostí 11.7.2019 8 191,90 € Pod 50 bodov (35)
25/2019 MUDr. Martina Čurpakovičová Kvalitná prevencia a včasná diagnostika – 1. krok na ceste k duševne zdravej populácii Slovenska 11.7.2019 9 489,00 € Pod 50 bodov (35)
26/2019 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Podpora duševného zdravia u detí a mládeže 11.7.2019 18 880,00 € Projekt nenapĺňa priority výzvy. Pod 50 bodov (35)
16/2019 Porážka.sk Fórum pre pacientov a ich rodinných príslušníkov po cievnej mozgovej príhode a Call Centrum 11.7.2019 28 116,00 € Pod 50 bodov (34)
24/2019 Novohradské osvetové stredisko Prevencia a podpora duševného zdravia pre mladistvých, dospelých a seniorov 11.7.2019 7 355,50 € Pod 50 bodov (32)
28/2019 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Viac svetla do duše 11.7.2019 30 150,00 € Aktivity nenapĺňajú celkom prioritu tejto výzvy. Pod 50 bodov (32)
29/2019 Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa - Štrkovec PARK 11.7.2019 29 441,64€ Projekt nespĺňa priority výzvy. Pod 50 bodov (30)
27/2019 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Tréning pamäti v Regionke 11.7.2019 8 460,00 € Projekt nenapĺňa priority výzvy. Pod 50 bodov (28)
3/2019 Gymnázium, Golianova 68, Nitra Golianko – patrón duševného zdravia 11.7.2019 13 297,65 € Položky v rozpočte nekorešpondujú a sú nadhodnotené. Projekt nespĺňa priority výzvy. Pod 50 bodov (27)
8/2019 Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. Slovensko žije Hokejom 11.7.2019 13 800,00 € Pod 50 bodov (6)
10/2019 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice „Bezpečné miesto“ 11.7.2019 30 403,83 € Účel projektu je mimo priorít verejnej výzvy. Nehodnotený projekt.
Neschválené dotácie – celkom   364 450,52 €