Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutí dotácie podľa §2 ods. 1 písm.d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na rok 2016
 
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2016
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška_žiadanej dotácie
Výška poskytnutej
dotácie
1/2016 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Zavedenie a štandarizácia technológie vyšetrenia genetických predispozícií k zriedkavým dedičným nádorovým ochoreniam pomocou masívneho paralelného skenovania 7.11.2016 100 000,00 €
50 000,00 €
4/2016 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Spresnenie skríningového testu vybratých dedičných metabolických porúch s použitím kvapalinového chromatografu s hmotnostným detektorom HPLC/QQQ zo suchej kvapky krvi 9.11.2016 100 000,00 €
50 000,00 €
Schválené dotácie -  celkom
100 000,00 €
 
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2016
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej dotácie
Dôvod neschválenia
žiadosti
2/2016 Univerzita Komenského v Bratislave/Lekárska fakulta Zdokonalenie a rozšírenie molekulárnogenetických diagnostických algoritmov dystrofinapatií zavedením metód sekvenovania novej generácie 4.8.2016
99 999,85 €
nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
3/2016 Medirex, a.s. Implementácia analýzy klinického exómu do diagnostickej praxe pre identifikáciu  príčin zriedkavých geneticky determinovaných ochorení 4.8.2016
99 900,00 €
pod 50 bodov (49)
 
199 899,85 €