VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. b) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2017

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V OBLASTI "PODPORA DUŠEVNÉHO ZDRAVIA" PRE ROK 2017

proj.č. Názov žiadateľa Účel/Názov projektu Dátum ich schválenia Výška žiadanej dotácie Výška poskytnutej dotácie
2/2017 Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky Zippyho kamaráti 22.12.2017 33 000,00 € 30 000,00 €
5/2017 Slovenská Alzheimerova spoločnosť Zaostrené na Alzheimerovu chorobu 22.12.2017 28 711,00 € 28 711,00 €
7/2017 Spoločnosť priateľov detských domovov Úsmev ako dar Podpora duševného zdravia u detí 22.12.2017 19 920,00 € 19 920,00 €
13/2017 Duševné zdravie detí Prevencia vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy (PPP) u adolescentov - edukačný film a program diskusií 22.12.2017 9 000,00 € 9 000,00 €
18/2017 FOND prof. K. Matulaya n.f. Virtuálne centrum: Zdravý vývin dieťaťa 22.12.2017 10 700,00 € 10 700,00 €
  101 331,00 € 98 331,00 €
 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V OBLASTI "PODPORA DUŠEVNÉHO ZDRAVIA" PRE ROK 2017

proj.č. Názov žiadateľa Účel/Názov projektu Dátum ich neschválenia Výška žiadanej dotácie Dôvod neschválenia žiadosti
6/2017 Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske združenie Preventívno-podporný program o duševnom zdraví pre stredné školy 18.12.2017 9 507,00 € nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadateľ nedoručil v stanovenej lehote chýbajúci dokument
8/2017 CHUŤ ŽIŤ Vzdelávanie rodín v oblasti ochrany duševného zdravia 18.12.2017 28 700,45 € nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadateľ nedoručil v stanovenej lehote doplnenie k žiadosti
9/2017 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Festival Lumen, projekt Domky Festival Lumen 2018 18.12.2017 10 000,00 € nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadateľ nedoručil v stanovenej lehote doplnenie k žiadosti
10/2017 Šanca pre Dražice Pokoj v duši 18.12.2017 16 125,00 € nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadateľ nedoručil v stanovenej lehote doplnenie k žiadosti
17/2017 Obec Lenartov Prevencia ako základ zdravej komunity 18.12.2017 25 178,00 € nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 8, žiadateľ nedoručil v stanovenej lehote doplnenie k žiadosti
  89 510,45 €  
3/2017 Otvorme dvere, otvorme srdcia Diskusie s verejnosťou zamerané na prevenciu najčastejších duševných porúch a suicidií 18.12.2017 8 035,00 € pod 50 bodov (48)
4/2017 Autisti - Agnetúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia Letí leták... 18.12.2017 10 270,00 € pod 50 bodov (48)
15/2017 STEFANI, n.o. Desigma 18.12.2017 11 650,00 € pod 50 bodov (47)
11/2017 ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj Vzdelávanie a prevenčné aktivity pre obete zažívajúce násilie 18.12.2017 19 820,00 € pod 50 bodov (46)
14/2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Aj prostredie lieči 18.12.2017 19 000,00 € pod 50 bodov (43)
16/2017 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Viac svetla do duše 18.12.2017 19 110,00 € pod 50 bodov (43)
1/2017 Všetko pre zdravie, o.z. DEMENCIE 18.12.2017 24 650,00 € pod 50 bodov (42)
12/2017 Centrum Mokosha, n.o. MoKoshice 18.12.2017 7 040,00 € pod 50 bodov (38)
  119 575,00 €  
Celkovo SPOLU 310 416,45 €