Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 12/2023


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„Petícia za obnovenie Dialyzačného strediska a Nefrologickej ambulancie v Hlohovci“

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 4 260

Dátum doručenia: 06.10.2023

Dátum vybavenia: 07.11.2023

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 06.10.2023 boli doručené do podateľne MZ SR postúpením z Trnavského samosprávneho kraja petičné hárky v originálnom vyhotovení v počte 284 ks označené ako „Petícia za obnovenie Dialyzačného strediska a Nefrologickej ambulancie v Hlohovci“, a sprievodný list podpísaný osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“) bol MZ SR doručený dňa 10.10.2023 postúpením z Trnavského samosprávneho kraja. V sprievodnom liste bolo uvedené, že predmetnú petíciu podpísalo 4 260 osôb na podpisových hárkoch v listinnej podobe.

MZ SR sprievodný list zástupcu spolu s prílohami prijalo a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistilo, že podanie označené ako „Petícia za obnovenie Dialyzačného strediska a Nefrologickej ambulancie v Hlohovci“ zo dňa 27.9.2023 spolu s podpisovými hárkami v listinnej podobe so zoznamom 4 260 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú MZ SR zaevidovalo v Osobitnej správe registratúry pod sp. zn. Pet 12/2023.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie bolo povinné vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, akz obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve.

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

MZ SR rozhodnutím č. S13575-2023-OP-2 zo dňa 24. 1. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.1. 2023, zrušilo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti FMC – dialyzačné služby, s.r.o., so sídlom Teplická 99, 921 01 Piešťany, IČO: 36 245 895 (ďalej len „poskytovateľ“), povolenie na prevádzkovanie nefrologickej ambulancie v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec a povolenie na prevádzkovanie stacionára v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec (ďalej len „povolenie“), a to s účinnosťou od 1. 3. 2023.

MZ SR vyššie uvedené povolenie zrušilo na základe žiadosti poskytovateľa, ktorú MZ SR doručil podľa ust. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004“), podľa ktorého „orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.“

MZ SR nie je oprávnené poskytovateľovi vydať povolenie na prevádzkovanie nefrologickej ambulancie v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec a povolenie na prevádzkovanie stacionára v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec z vlastného podnetu.

MZ SR je oprávnené vydať povolenie na prevádzkovanie nefrologickej ambulancie v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec a povolenie na prevádzkovanie stacionára v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec v prípade, ak poskytovateľ adresuje MZ SR žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie vyššie uvedených zdravotníckych zariadení a splní podmienky na vydanie povolenia podľa § 12, § 13 a § 17 zákona č. 578/2004 Z. z.

MZ SR je oprávnené vydať povolenie na prevádzkovanie nefrologickej ambulancie v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec a povolenie na prevádzkovanie stacionára v špecializačnom odbore nefrológia v mieste prevádzkovania Podzámska 16, 920 01 Hlohovec aj v prípade, ak iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, adresuje MZ SR žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie vyššie uvedených zdravotníckych zariadení a splní podmienky na vydanie povolenia podľa § 12, § 13 zákona č. 578/2004 Z. z. v prípade, ak bude zdravotnú starostlivosť poskytovať vo viacerých samosprávnych krajoch. Iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, adresuje žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie vyššie uvedených zdravotníckych zariadení Trnavskému samosprávnemu kraju v prípade, ak bude zdravotnú starostlivosť poskytovať len v Trnavskom samosprávnom kraji. Trnavský samosprávny kraj vydá inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, resp. inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, povolenie na prevádzkovanie vyššie uvedených zdravotníckych zariadení po splnení podmienok na vydanie povolenia podľa § 12, § 13 zákona č. 578/2004 Z. z.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia za obnovenie Dialyzačného strediska a Nefrologickej ambulancie v Hlohovci“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.