Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica sa uskutočnilo dňa 30. apríla 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 30. apríla 2024, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

MUDr. Daniel Ďaďan

139

46

185

1.

Hodnotiaci hárok MUDr. Daniel Ďaďan.pdf
Ing. Monika Šagátová, MBA
80
25
105
neuspel
Hodnotiaci hárok Ing. Monika Šagátová, MBA.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Mgr. Juraj Petrovič, PhD.
členovia: PhDr. Richard Wolt, PhD.
Mgr. Nadežda Ferjančíková
Ing. Peter Kalenčík, MSc.
PhDr. Milan Brdárský

​ ​​

​​​