Výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo dňa 29. mája 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili traja uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa a zúčastnili sa predmetného výberového konania.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. a ústneho pohovoru (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila výsledok výberu, t. j. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania a ktorý oznámila výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv – ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky, nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača

Individuálne hárky​

MUDr. Juraj Frajt, MPH

Hodnotiaci hárok MUDr. Juraj Frajt, MPH .pdf  

MUDr. Ján Seleštiansky

Hodnotiaci hárok MUDr. Ján Seleštiansky .pdf  

Uchádzač1

Hodnotiaci hárok Uchádzač .pdf  


Vykonávateľ akcionárskych práv – ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybrala do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti:

MUDr. Juraj Frajt, MPH,
MUDr. Ján Seleštiansky,
Uchádzač1


predseda:

Ing. Michal Belák

členovia:

Mgr. Martina Galabová
Mgr. Dominika Juck, PhD.
Ing. Peter Kalenčík, MSc.
Mgr. Juraj Petrovič, PhD.

 

 


1     Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa v súvislosti s predmetným výberovým konaním.

​​