Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa pre vedu, výskum a vzdelávanie štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa pre vedu, výskum a vzdelávanie štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2020, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH

128 41 169 1. MUDr-Kizek_hodnotiace_harky.pdf

MUDr. Peter Krcho, PhD.

105 37 142 2. MUDr-Krcho_hodnotiace_harky.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Mgr. Marián Kolník

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Mgr. Vanda Tuchyňová
Juraj Toporčák, MSc.
MUDr. Martin Mošon