Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra so sídlom v Bratislave sa uskutočnilo dňa 6. septembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili štyria uchádzači, z ktorých dvaja uchádzači nesplnili predpoklady a požiadavky uvedené v Oznámení o vyhlásení výberového konania, a preto neboli zaradení do predmetného výberového konania. Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 6. septembra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie vo forme prípadovej štúdie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 Uchádzač

 Projekt

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)

 Poradie

 Hodnotiaci hárok

Ing. Slavomír Udič, MBA 117 39 156 1.

hh-r-zia-ba-husenica.pdf 

Ing. Tomáš Husenica 84 26 110 neuspel

hh-r-zia-ba-udic.pdf 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Ing. Július Jakab
JUDr. Ing. Jana Ježíková
Ing. Iveta Griačová
Mgr. Oskar Dvořák